ทบทวน! ประเภทประโยคในภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่าง

  1259

  ในทุกวันนี้การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษมีหลากหลายรูปแบบ แต่หลักๆ ที่มีการใช้งานแพร่หลายหรือใช้กันเป็นประจำจะมีด้วยกัน 4 แบบ ซึ่งเป็นรูปแบบประโยคที่เพื่อนๆ จะสามารถนำมาใช้ในการเขียนหรือพูดภาษาอังกฤษให้มีความหลากหลาย ขยายความ และสื่อสารไปยังผู้รับสารได้อย่างเข้าใจ โดยประโยคทั้ง 4 ประเภทมีดังนี้

  • Simple sentence เป็นประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่าย ไม่ได้มีความซับซ้อน

  ตัวอย่าง

  .

  The teacher had a conversation with the student’s parents.

  I found a dollar on the street.

  • Compound sentence เป็นประโยคที่รวม Simple sentence เข้าด้วยกัน โดยมีคำเชื่อมมาเชื่อม

  ตัวอย่าง

  I found a dollar on the street, so I went to the candy store.

  She loves to eat chocolate ice cream, but it makes her tummy hurt.

  • Complex sentence เป็นประโยคที่มีความซับซ้อน โดยในประโยคจะประกอบด้วยประโยคหลักและประโยคขยายข้อความ

  ตัวอย่าง

  Because I found a dollar on the street, I went to the candy store.

  Even though she loves to eat chocolate ice cream, it makes her tummy hurt.

  • Compound – complex เป็นประโยคความซ้อนที่รวมประโยคความซ้อนเข้าด้วยกัน

  ตัวอย่าง

  Because I found a dollar on the street, I went to the candy store, and I bought a lollipop.

  As much as he loves cats, he hates dogs!

  ซึ่งการใช้ประโยคในแต่ละรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่เพื่อนๆ ต้องสื่อสารว่ามีความหมายเป็นในรูปแบบไหน และความซับซ้อนของประโยคที่จะใช้สื่อสาร หากเป็นประโยคที่มีความซับซ้อน มีอดีต หรืออนาคตเข้ามาเกี่ยวข้อง รูปแบบประโยคก็จะมีความซับซ้อนตามหลักของการใช้ grammar เข้าไปอีกด้วย

  Share
  .