Home Grammar

Grammar

แกรมม่าภาษาอังกฤษ ฝึกและทบทวน Grammar ด้วยบทเรียนที่ออกแบบมาแล้วให้สามารถเข้าใจง่ายที่สุด ไม่ต้องพึ่งหนังสืออีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประโยค หรือการตรวจสอบความถูกต้องของประโยค

Who / Whom / Whose ต่างกันอย่างไร ?

0
Who แปลว่า ผู้ซึ่ง, ผู้ที่  ในกรณีที่ Who ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั้น Who จะใช้แทนที่คำนามที่เป็นคน หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจะใช้เมื่อด้านหน้ามีคำนามที่เป็นคน และด้านหลังไม่มีประธาน โดย Who ทำหน้าที่เป็นประธานแทนแล้ว ตามด้วยคำกริยา

ข้อควรระวัง Although…But

0
เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับนักเรียนไทย โดยชอบใช้สองคำนี้ในประโยคเดียวกันบ่อยๆ ส่วนหนึ่งมาจากการแปลตรงตัวจากสำนวนภาษาไทย ตัวอย่างเช่น ภาษาไทยสามารถพูดได้ว่า “ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมเมือง แต่ร้านอาหารหลายร้านก็ยังเปิดอยู่” ทำให้บางคนอาจพูดเป็นสำนวนอังกฤษที่ผิดว่า “Although the town was flooded, but many restaurants still opened.”

Imperative sentence ประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษ

0
Imperative sentence คือ ประโยคคำสั่ง ที่ใช้คำกริยา V.1 มาขึ้นต้นประโยค โดยที่ผู้พูดละการพูดถึงผู้ฟังในฐานที่เข้าใจกัน (ละคำว่า You หรือ ประธานของประโยค) Imperative sentence มีทั้งคำสั่งให้กระทำ สั่งให้ห้ามกระทำ คำสั่งเชิงขอร้อง และคำสั่งในเชิงเชื้อเชิญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงของผู้พูด, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง และเจตนาในการสื่อความหมาย

เคลียร์ชัด ! Most / Most of / Mostly / Almost / Almost all ต่างกันอย่างไร...

0
Most (Adj. / Adv. / Pron.) แปลว่า ส่วนใหญ่, ส่วนมาก (ใช้ในความหมายทั่วไป) โครงสร้าง Most + Plural noun / uncountable nounตัวอย่างเช่นMost girls...

ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Possessive Pronoun

0
การใช้ Possessive Pronoun มักจะใช้เมื่อบริบทก่อนหน้ามีการพูดถึงคำนามนั้นแล้ว ทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าพูดถึงอะไร เพียงแค่ระบุต่อลงไปอีกว่า ใครเป็นเจ้าของ  วิธีการใช้  Verb to be + Possessive Pronoun และมักจะวางอยู่ท้ายประโยคเสมอ หรือบางทีเราใช้คำนี้โดด ๆ...

ตัวอย่างคำคุณศัพท์บอกปริมาณ ( Part 2/2 )

0
อ่านต่อ "ตัวอย่างคำคุณศัพท์บอกปริมาณ ( Part 1/2 )" ตัวอย่างประโยค ประโยค : She has enough money to buy a...

ตัวอย่างคำคุณศัพท์บอกปริมาณ ( Part 1/2 )

0
คำคุณศัพท์เหล่านี้จะบอกให้รู้ว่าคำนามหรือสิ่งที่พูดถึง มีปริมาณมาก น้อย พอเพียง ทั้งหมด ครึ่งหนึ่ง เป็นต้น much, many, some, all, enough เป็นต้น 1. ตัวเลข 1,...

รวมตัวอย่างคำบุพบท from .. to

0
from .. to .. / ฟรอม..ทู / ใช้ในความหมาย จาก ... ถึง ซึ่งอาจจะใช้กับสถานที่ หรือ เวลา จากสถานที่แห่งหนึ่ง .. ถึง .. หรือ...

หลักการใช้ วลีเปรียบเทียบโดยใช้ As…As

0
วลีที่เปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยที่อยากแสดงให้เห็นภาพของสิ่งแรกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือภาษาไทยก็มี การอุปมาอุปไมยแบบหนึ่งนั่นเอง โดยที่วิธีการเปรียบเทียบนั้น ภาษาอังกฤษจะใช้ได้สองแบบคือ As…As, Like เช่น Sparkle like diamonds. ระยับวิบวิบเหมือนเพชร Colorful like crayons....

รวมตัวอย่างคำบุพบท with ในภาษาอังกฤษ

0
ตัวอย่างการใช้คำบุพบท with แบบต่างๆ with ใช้กับคำกริยา เช่น begin with begin with /บีกิน วิด / เริ่มต้นด้วย, เริ่มด้วยcome with...
65,854FansLike
670FollowersFollow
413FollowersFollow