More
  Home Grammar

  Grammar

  แกรมม่าภาษาอังกฤษ ฝึกและทบทวน Grammar ด้วยบทเรียนที่ออกแบบมาแล้วให้สามารถเข้าใจง่ายที่สุด ไม่ต้องพึ่งหนังสืออีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประโยค หรือการตรวจสอบความถูกต้องของประโยค

  Past Perfect Continuous

  0
  “ตอนนั้น ฉันกำลังติดพัน” S. + had been + V.ing  Past Perf Cont มักใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองเหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนและกำลังดำเนินอยู่เป็นเวลาต่อเนื่องกัน ก่อนที่จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น 

  Present Perfect Continuous

  0
  “กำลังเพลิน ขอทำต่อ” S. + has, have + been + V.ing Present Perf Cont เป็นเทนส์ที่ใช้ได้เฉพาะ...

  Future Perfect อนาคตที่สมบูรณ์

  0
  “เมื่อถึงเวลานั้น ก็เป็นอันเสร็จสิ้น” S. + will have + V3 Future Perf เป็นประโยคบ่งบอกอนาคตที่สมบูรณ์แล้ว โดยรูปของกริยา จะอยู่ในรูปที่สร้างขึ้นมาโดย ‘will’...

  Past Perfect 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต

  0
  “ตอนนั้น...เพิ่งเกิดขึ้น” S. + had + V3    Past Perf ใช้เมื่อเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งได้เกิดขึ้นและจบลงแล้วในช่วงนั้น โดย…….

  Present Perfect “เพิ่งเสร็จกิจ”

  0
  “เพิ่งเสร็จกิจ” S. + has, have + V3  Present Perf เป็นประโยคที่ใช้กับเรื่องที่เพิ่งทำเสร็จ หรือได้ผ่านพ้นมาระยะหนึ่งแล้ว และจบลงไปแล้ว ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับขณะที่พูดอีก เช่น

  Future Continuous ความหมายของมัน อาจจะทำให้รู้สึกงง

  0
  “ในอนาคต....(คง)จะกำลังทำ” S. + will + V1 Future Cont ความหมายของมัน อาจจะทำให้บางคนรู้สึกงงนิดหน่อย ที่บอกว่า “ในอนาคต....(คง)จะกำลังทำ”

  Past Continuous เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

  0
  “ตอนนั้น....กำลังทำอยู่” S. + was, were + V.ing  Past Cont ใช้เพื่อกล่าวถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งกำลังดำเนินไปในช่วงเวลานั้นๆ เช่น

  Present Continuous “ตอนนี้กำลังทำ”

  0
  “ตอนนี้กำลังทำ” S. + is,am,are + V.ing Present Cont คือ ประโยคบ่งบอกกริยาหรือกิจกรรมที่กำลังเป็นไปอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูด 

  Future Simple

  0
  “มองไปข้างหน้า” S. + will + V1 Future Sim เป็นเทนส์ที่บรรยายถึงการกระทำ หรือแจ้งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สังเกตได้จากการปรากฏของ ‘will’ และ ‘shall’...

  Past Simple

  0
  “ผ่านแล้วผ่านเลย” S. + V2 Past Sim จะมีรูปแบบคล้ายๆกับ Present Sim เพียงแต่กริยาที่ใช้ จะกลายเป็นช่อง...
  69,335FansLike
  670FollowersFollow
  455FollowersFollow