ที่มาและความสำคัญของชื่อ ในภาษาอังกฤษ

  15280

  • ชื่อจริง (first name, given name หรือ forename): เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่หลังเกิดเฉพาะของคนๆ โดยมักไม่ซ้ำกันกับคนในครอบครัวนั้น ปกติใช้เรียกขานในเฉพาะหมู่คนสนิทหรือคุ้นเคย ในธรรมเนียมตะวันตกจะขานชื่อสกุลกับคนแปลกหน้าเป็นหลัก ดังที่ทราบกันว่าใช้คำนำหน้า Mr. Mrs, หรือ Miss ก่อนตัวชื่อสกุลไป เช่นชื่อ Peter Smith เฉพาะคนสนิทคุ้นเคยถึงเรียกว่า Peter ได้ ไม่เช่นนั้นควรเรียก Mr. Smith ทั้งนี้เว้นว่าตกลงกันไว้ก่อนว่าให้ขานด้วยชื่อจริงเป็นหลักในการสื่อสารได้ ตามสำนวนที่ว่า ‘on a first-name basis’ (สนิทสนมกันระดับที่ใช้ชื่อจริงเรียกอีกฝ่ายกันได้) อย่างไรก็ตามในสังคมตะวันตกบางที่ยอมให้มี given name หลายชื่อโดยเขียนเรียงกันไป

  • ชื่อสกุล (surname, family name หรือ last name): ระบุชื่อของครอบครัว/สายสกุล หรือเผ่าพันธุ์ที่มา(อย่างกรณี’แซ่’ของจีน) เป็นธรรมเนียมแต่เก่าว่าหลังแต่งงานฝ่ายหญิงมักทิ้งนามสกุลเดิมก่อนแต่ง(maiden name)มารับชื่อสกุลของฝ่ายชาย แต่ก็ไม่เสมอไปในปัจจุบัน บางวัฒนธรรมก็มีกรณีฝ่ายชายรับนามสกุลฝ่ายหญิงเมื่อเป็นการแต่งเข้าและรับสืบทอดกิจการของครอบครัวฝ่ายหญิง และยังมีธรรมเนียมที่เอานามสกุลของคู่สมรสมาต่อกันกับนามสกุลเดิม (double surname) ซึ่งในกรณีนี้ มักจะเติมเครื่องหมาย hyphen คั่น (hyphenated surname) เช่น Mary Smith-Jones ชื่อสกุล ก็มาจากการควบสองชื่อสกุล Smith และ Jones ของแต่ละฝ่ายคู่สมรสมาประสมกัน

  .

  ทั้งยังมีธรรมเนียมการนำนามสกุลของแต่ละฝ่ายของคู่สามีภรรยามาผสมกันให้เกิดเป็นนามสกุลใหม่ (name blending) อย่าง O’Porter ที่มาจาก Porter และ O’Dowd รวมถึงการปรับนามสกุลให้ระบุที่มาของตัวตน เช่น Peterson แสดงว่าเป็นบุตร (son) ของคนชื่อ Peter

  • ชื่อกลาง (middle name): ธรรมเนียมนี้ไม่ค่อยมีในไทย หน้าที่ของชื่อกลาง ส่วนหนึ่งคือเป็นตัวช่วยให้ระบุตัวตนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเทศทีประชากรมีชื่อจริงและชื่อสกุลซ้ำกันเยอะอย่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงใช้แสดงที่มาและสาแหรกสายตระกูล โดยอาจจะมาจากชื่อจริงชื่อที่สอง (second given name) ชื่อสกุลเดิมก่อนแต่งงาน (maiden name) ชื่อทางศาสนา (religious name, baptismal name หรือ Christian name) หรืออื่นๆ รวมถึงเวลาใช้เขียนจริงปกติ อาจละรูปเหลือแต่เพียงตัวย่อ ก็ได้ อย่างอดีตประธานาธิบดี George W. Bush ที่ตัว W. เป็นอักษรย่อ (initial) มาจาก Walker

  • การเรียงลำดับชื่อ (name order): การเรียงชื่อจริงก่อนชื่อสกุลเป็นธรรมเนียมของไทยที่รับมาจากตะวันตก (ซึ่งมีชื่อกลางต่างๆ คั่นกลาง) ต่างจากทางประเทศทางเอเซียตะวันออกอย่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่เอาชื่อสกุลขึ้นต้นก่อน

  • ชื่อเล่น (nickname): อาจจะย่อมาจากชื่อจริงก็ได้ หรือเป็นอีกชื่นสั้นๆ ที่คนในครอบครัว หรือเพื่อนฝูงตั้งให้แบบเป็นฉายาให้เรียกขานสนุกๆ รวมไปถึงขั้นเพื่อเชิงล้อเลียนในหมู่เพื่อนกันก็ได้

  Share
  .