Update! คำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปีล่าสุด

1499

ในโลกของเรานอกจากหลายๆ เรื่องที่ล้วนแต่มีการพัฒนารวมถึงเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ผุดขึ้นมามากมาย เรามาดูกันว่าในปีนี้นั้นมีคำศัพท์และความหมายที่เกี่ยวข้องอะไรที่เราคุ้นหูกันบ้าง

1. Cyber Bully

.

หมายถึง การระรานทางไซเบอร์ การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค : The decision of his case has the potential to set a precedent for cyberbullying being treated as a serious criminal offense.

2. Cybersecurity

หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือที่เหมาะสม

ตัวอย่างประโยค : This week, the company won a part in a $6 billion cybersecurity contract from the U.S. government.

3. Cybercrime, Cyber Crime, Cyber-Crime, Computer Crime

หมายถึง อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

ตัวอย่างประโยค : Handles cybercrimes, identity theft, mostly white collar stuff. ทำงานเกี่ยวกับเรื่องอาชกรรมทางไซเบอร์ ระบุตัวผู้ต้องสงสัย เป็นงานเอกสารส่วนใหญ่

4. Artificial Intelligence (AI)

หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ และการรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ

ตัวอย่างประโยค : The computer that controlled the Hive was a state of the art artificial intelligence the Red Queen. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมเดอะไฮฟ์นั้นคือ ปัญญาประดิษฐ์ราชินีแดง

5. Augmented Reality (AR)

หมายถึง ความเป็นจริงเสริม (เออาร์) สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ ฯลฯ

6. Avatar

หมายถึง อวทาร์ รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกม ซึ่งอาจเป็นสองมิติหรือสามมิติก็ได้

ตัวอย่างประโยค : He’s controlling the stolen avatars. เขาควบคุมอวตาร์ที่ขโมยไปได้ด้วย

7. Big Data

หมายถึง ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

8. Bitcoin

หมายถึง บิตคอยน์ ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

ตัวอย่างประโยค : Certainly the bitcoin community continues to treat Karpeles as a pariah.

9. Blockchain

หมายถึง บล็อกเชน วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา

ตัวอย่างประโยค : Blockchain can be described as a data structure that holds transactional records and while ensuring security, transparency, and decentralization.

10. Cryptocurrency

หมายถึง เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน

ตัวอย่างประโยค : If you dare to go on, be warned: you will never say “cryptocurrency” the same.

11. Data Analytics

หมายถึง วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก

ตัวอย่างประโยค : Data Analysis is a process of inspecting, cleansing, transforming, and modelling data with the goal of discovering useful information, suggesting conclusions, and supporting decision-making.

12. Data Science

หมายถึง วิทยาการข้อมูล สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ตัวอย่างประโยค : Big Data and Data Science hold the key to the future.

Share
.