ลองมาทดสอบทักษะภาษาอังกฤษกัน

  908

  หลังจากที่เพื่อนๆ ได้ติดตามเพจเรามา เรามีแบบทดสอบเพื่อให้เพื่อนๆ ได้ทบทวนกัน ข้อสอบที่เราจะทำกันนี้สามารถลองฝึกได้ทุกคน หากข้อไหนทำไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไป เพราะเรามีเฉลยพร้อมคำอธิบาย เพื่อนๆ สามารถดูได้ข้างล่าง มาเริ่มกันเลย

  1. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

  .

   A. Does you live in Madrid?

   B. You does live in Madrid?

   C. Do you live in Madrid?

   D. Live you in Madrid?

  2. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

   A. There isn’t any money in the pot.

   B. There isn’t money in the pot.

   C. There aren’t money in the pot.

   D. There are money in the pot.

  3. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

   A. Are this your book?

   B. Is these your book?

   C. Is this your?

   D. Is this your book?

  4. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

   A. He don’t have a car.

   B. He doesn’t have got a car.

   C. He haven’t got a car.

   D. He doesn’t have a car.

  5. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

   A. They eat never chocolate at bed time.

   B. Never they eat chocolate at bed time.

   C. They never eat chocolate at bed time.

   D. At bed time, they eat chocolate, never.

  6. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

   A. I like walking at the park.

   B. I like walk at the park.

   C. I like to walking in the park.

   D. I like walking in the park.

  7. จงเติมประโยค Yesterday, ……

   A. she have lunch with my mother.

   B. she eat lunch with my mother.

   C. she had lunch with my mother.

   D. she does lunch with my mother.

  8. จงเติมประโยค Your sister ……

   A. is older as you.

   B. is older like you.

   C. is older than you.

   D. is old than you.

  9. จงเติมประโยค They usually go to work ……

   A. under train.

   B. in train.

   C. by train.

   D. on train.

  10. จงเติมประโยค That is ……

   A. better restaurant in town.

   B. a better restaurant in town.

   C. a best restaurant in town.

   D. the best restaurant in town.

  11. จงเติมประโยค How much ……

   A. does an ice cream cost?

   B. eggs are in the fridge?

   C. people are coming to the party?

  12. จงเติมประโยค Can you ……

   A. ask me the time please?

   B. help me, please?

   C. swim, please?

  13.  จงเติมประโยค …… is it from Paris to London?     

   A. How far

   B. How long

   C. How much distance

  14. จงเติมประโยค …… is your father?     

   A. How big

   B. How high

   C. How tall

  15. จงเติมประโยค …… a cup of tea?     

   A. Do you like

   B. How do you like

   C. Would you like

  เพื่อนๆ ลองดูเฉลยพร้อมคำอธิบาย

  1. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

  C. Do you live in Madrid?

  คำอธิบาย You + Do + V1

  2. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

  D. There are money in the pot.

  3. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

  D. Is this your book?

  คำอธิบาย Your + Noun

  4. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

  D. He doesn’t have a car.

  คำอธิบาย รูปปฏิเสธ Present simple Subject + do/does + not + v1

  5. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

  C. They never eat chocolate at bed time.

  คำอธิบาย Never + V1

  6. ประโยคในข้อใดถูกต้อง

  D. I like walking in the park.

  คำอธิบาย like + Gerund(V.ing), the park ใช้ in เพราะอยู่ในสวน

  7. จงเติมประโยค Yesterday, ……

  C. she had lunch with my mother.

  คำอธิบาย ประโยคเป็นรูปอดีต have/has จึงเป็น had

  8. จงเติมประโยค Your sister ……

  C. is older than you.

  คำอธิบาย older + than

  9. จงเติมประโยค They usually go to work ……

  C. by train.

  คำอธิบาย by หมายความว่า โดย….

  10. จงเติมประโยค That is ……

  D. the best restaurant in town.

  คำอธิบาย เปรียบเทียบขั้นสุดต้องใช้ the นำหน้า

  11. จงเติมประโยค How much ……

   A. does an ice cream cost?

  คำอธิบาย Much ใช้กับคำนามนับไม่ได้เท่านั้น

  12. จงเติมประโยค Can you ……

  B. help me, please?

  คำอธิบาย เนื่องจากตรงตามความหมายประโยค

  13.  จงเติมประโยค …… is it from Paris to London?     

   A. How far

  คำอธิบาย ถามระยะทางเราจะใช้คำว่า How far นำหน้า

  14. จงเติมประโยค …… is your father?     

  C. How tall

  คำอธิบาย ถามส่วนสูงเราจะคำว่า How tall

  15. จงเติมประโยค …… a cup of tea?     

  C. Would you like

  คำอธิบาย Would you like หมายถึง คุณต้องการ …. ไหม

  การฝึกทบทวนทำข้อสอบจะช่วยให้เพื่อนๆ จำบทเรียนที่เคยเรียน เคยอ่านกันได้ดีเลยทีเดียว อย่าลืมลองทดสอบทำแบบฝึกหัดกันหลังอ่านหนังสือจบบทกันนะ

  Share
  .