การใช้ โครงสร้างประโยคแบบ Should have + V3

548

Should have + V3
ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ แต่ต้องการให้เกิดขึ้น เช่น
– You should have finished your project by now.
แปลว่า คุณควรจะทำโปรเจ็คของคุณเสร็จแล้วนะตอนนี้