การใช้ Both – Either – Neither

13900


คำเหล่านี้เป็นคำที่คนมักจะเจอในข้อสอบอยู่บ่อยๆใช่ไหม? ลองมาดูวิธีการนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันกันครับ


1. Both….and…

เราใช้ Both พูดถึง “ทั้งสองคน” หรือ “ทั้งสองอย่าง”

ตัวอย่างเช่น

.

I can speak both English and Spanish.

= ฉันสามารภพูดภาษาอังกฤษและภาษาสเปนได้


Both Tom and Jack are going to attend a seminar this weekend.

= ทั้งทอมและแจ็คจะเข้าร่วมการสัมมนาสับปดาห์นี้..

2. Either…or….

เราใช้ either.. or เพื่อพูดเกี่ยวกับทางเลือกที่มี

Either/ or = Choice between two (provides a choice between two possibilities) คือ ทางเลือกระหว่างสองอัน (ให้ตัวเลือกสองทางที่พอเป็นไปได้ ไม่อันใดก็อันหนึ่ง)

ตัวอย่างเช่น


I can speak either English or Spanish.

= ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาสเปนได้ทั้งสองภาษา


Either my mom or dad will attend. (My mom or my dad will attend)

= ไม่คุณแม่ก็คุณพ่อของฉันจะมาเข้าร่วมงาน


Either you or John has to finish the report before 5 pm.

= ไม่คุณก็จอห์นต้องทำรีพอร์ทให้เสร็จก่อนห้าโมงเย็น


You can choose either the red shirt or the blue shirt.

= คุณสามารถเลือกไม่เสื้อเชิ้ตสีแดงก็เสื้อเชิ้ตสีฟ้า


A: I have never been to Switzerland ฉันไม่เคยไปสวิตเซอร์แลนด์

B: Neither have I. or Me, neither. ฉันก็ไม่เคยเหมือนกัน..

3. Neither…nor….

Neither/nor = None of the choices (not this one and not the other) คือ ไม่มีทางเลือก (ไม่ใช่ทางเลือกนี้และทางอื่นๆก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ทั้งสองอัน)

ตัวอย่างเช่น


I can speak neither French nor Arabic.

= ฉันไม่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาราบิกได้ทั้งสองภาษา


I drink neither coffee nor tea. (I don’t drink coffee and tea)

= ฉันไม่ดื่มทั้งกาแฟและก็ชา


Neither John nor Fred likes doing the dishes. (John and Fred don’t like doing the dishes)

= ทั้ง John และ Fred ไม่ชอบล้างจาน


I want neither the red shirt nor the blue shirt. (I don’t want the red shirt and the blue shirt)

= ฉันไม่ต้องการทั้งเสื้อเชิ้ตสีแดงและสีฟ้า


อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “รวมวัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ และวิธีการอ่านที่ถูกต้อง”

อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

Share
.