อยากจำคำเชื่อม แค่ท่องว่า FANBOYS

1732

FANBOYS เกี่ยวข้องกับ Grammar อย่างไร?

            FANBOYS 7 อักษรนี้มีความหมายอย่างไรกับ Grammar FANBOYS ในที่นี่คือ หลักการจำว่า Conjunction (คำสันธาน) ที่ใช้ในการเชื่อมคำ วลี และประโยคเข้าด้วยกันนั้น ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบดังนี้

.
 1. F = for ใช้ในการบอกเหตุผล
 2. A = and ใช้เพื่อแสดงการเพิ่มและการรวมเข้าด้วยกัน
 3. N = nor ใช้การแสดงความหมายเชิงปฏิเสธ (ไม่ทั้งสอง)
 4. B = but ใช้ในการพูดถึงสิ่งที่ขัดแย้งกัน
 5. O = or ใช้ในการให้เลือกสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง
 6. Y = yet ใช้ในการเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดกันอยู่
 7. S = so ใช้ในการพูดถึงเหตุและผล

            ทั้ง 7 คำนี้ทำหน้าที่เชื่อม กลุ่มคำ และประโยคที่เป็นประเภทเดียว มีความสำคัญเท่ากัน เพื่อให้สามารถอ่านและพูดประโยคได้อย่างสอดคล้องและสละสลวยมากยิ่งขึ้น

มาดูหลักการใช้ FANBOY

 • F = for ใช้ในการบอกเหตุผล

ยกตัวอย่าง

My friend found a stray dog to raise for her home is empty. เพื่อนของฉันหาหมานจรจัดมาเลี้ยงเพราะบ้านของเธอดูเหงา

I didn’t tell you about the trip for I didn’t see her. ฉันยังไม่ได้บอกหล่อนเรื่องการเดินทางเพราะว่าฉันยังไม่ได้เจอหล่อน

 • A = and ใช้เพื่อแสดงการเพิ่มและการรวมเข้าด้วยกัน

ยกตัวอย่าง

The children ran and jumped all over the playground. 

เด็ก ๆ วิ่งและกระโดดไปทั่วสนามเด็กเล่น

ประโยคนี้เชื่อม กริยา ran กับ jumped

My sister and I’ll go to the swimming pool. น้องสาวกับฉันจะไปยังสระว่ายน้ำ

ประโยคนี้เชื่อม ประธานทั้งสอง my sister กับ I

Reading and listening to music are my favorite hobbies. การอ่านหนังสือและการฟังเพลงเป็นงานอดเรกสุดโปรดของฉัน

ประโยคนี้เชื่อม Gerund สองคำ Reading กับ Listening

 • N = nor ใช้การแสดงความหมายเชิงปฏิเสธ (ไม่ทั้งสอง)

ยกตัวอย่าง

She doesn’t want to throw away my candy bars, nor does she wish to listen to my doctor.

หล่อนไม่อยากทิ้งลูกอมแต่ก็ไม่อยากฟังหมอเหมือนกัน

(หากเป็นการใช้ coordinating conjunction กับ Clause
ต้องมีการใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) ไว้ด้านหน้า coordinating conjunction ด้วย)
 • B = but ใช้ในการพูดถึงสิ่งที่ขัดแย้งกัน

ยกตัวอย่าง

I told her that the meeting is very important, but she didn’t come. ฉันบอกหล่อนแล้วว่างานประชุมครั้งนี้สำคัญมากแต่หล่อนก็ไม่มา 

Slowly but surely, the turtle finished the race. ช้าแต่ชัวร์ เต่าต้องมาถึงเส้นชัย

 • O = or ใช้ในการให้เลือกสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง

ยกตัวอย่าง

Would you like cereal or toast for breakfast? คุณต้องการซีเรียลหรือขนมปังเป็นอาหารเช้า

 • Y = yet ใช้ในการเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดกันอยู่

Yet มักมีความที่แสดงความขัดกันในประโยค เช่น แต่ อย่างไรก็ตาม กระไรนั้น

ยกตัวอย่าง

The old castle seemed grand yet mysterious. ปราสาทหลังเก่านี้ดูยิ่งใหญ่แต่ลึกลับ

 • S = so ใช้ในการพูดถึงเหตุและผล

ยกตัวอย่าง

We were out of milk, so I went to the store to buy some. นมของพวกเราหมดแล้วดังนั้นฉันไปยังร้านค้าเพื่อซื้อมัน

Grace is saving money, so she can buy her own horse. เกรซประหยัดเงินดังนั้นหล่อนจึงจะซื้อม้า

ทดสอบความเข้าใจ

1.  จงเติม coordinating conjunction ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง “What I consume the most are candy bars, chips, spicy burritos, red wine, ______antacid tablets.”

A. And    B. for

2. จงเติม coordinating conjunction ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง “He seemed poorly groomed _______ well mannered.”

A. and        B. yet

3. จงเติม coordinating conjunction ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง “Would you like to drink a cup coffee ______ tea?”

A. and      B. or

เฉลย 1. ตอบ and      2. ตอบ yet      3. ตอบ or
Share
.