หยุดอยู่บ้านท่องศัพท์ Toeic! พร้อมตัวอย่าง Part 3/3

992

renewable = เกิดขึ้นใหม่ได้, ทดแทน

ตัวอย่างประโยค : The report describes the environmental impact on lakes and rivers of using renewable energy sources.

.

renovate = ปรับปรุง, ซ่อมแซม

ตัวอย่างประโยค : We decided to buy an old house and renovate it ourselves.

requirement = สิ่งจำเป็น

ตัวอย่างประโยค : A driver’s license is a requirement of this position.

respectively = ตามลำดับ

ตัวอย่างประโยค : In terms of population, California and New York rank first and second respectively.

significantly = อย่างสำคัญ, อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค : Methods used by younger teachers differ significantly from those used by older ones.

specialize = เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยค : Most of the programmers specialized in software design in college.

specific = เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างประโยค : Could you be more specific about what you’re looking for?

substantial = มาก, สำคัญ

ตัวอย่างประโยค : The first draft of his novel needed a substantial amount of rewriting.

substitute = ตัวแทน, สิ่งแทน

ตัวอย่างประโยค : Corn syrup is used as a substitute for sugar in many food products.

sufficient = เพียงพอ

ตัวอย่างประโยค : If I buy two pounds of fish that should be sufficient for four people.

talented =  มีความสามารถ, มีพรสวรรค์

ตัวอย่างประโยค : The Brazilian team includes some highly talented young players.

tentatively =  อย่างคร่าวๆ

ตัวอย่างประโยค : The switch to the specialized database is tentatively scheduled for June 15, but it may need to be postponed.

terminate =  สิ้นสุด, ยุติ

ตัวอย่างประโยค : The train from Paris terminates at St Pancras International.

thoroughly =  อย่างถี่ถ้วน, รอบคอบ

ตัวอย่างประโยค : Eating only thoroughly cooked foods will reduce your risk of illness.

throughout =  ตลอดทั้ง

ตัวอย่างประโยค : The software was designed to update the data continuously throughout the day.

undertake =  รับผิดชอบ, รับภาระ

ตัวอย่างประโยค : She had to undertake the task on short notice.

upcoming =  กำลังมาถึง

ตัวอย่างประโยค : A reporter spoke to a candidate for the upcoming election.

valid =  มีเหตุผล, ถูกต้อง, ใช้ได้

ตัวอย่างประโยค : The tourist visa is valid for three months.

versatile =  อเนกประสงค์, มีประโยชน์หลายอย่าง

ตัวอย่างประโยค : The potato is an extremely versatile vegetable.

workforce =  แรงงาน, คนทำงาน

ตัวอย่างประโยค : Women now represent almost 50% of the workforce.

อ่านต่อ “หยุดอยู่บ้านท่องศัพท์ Toeic! พร้อมตัวอย่าง Part 2/3”

อ่านต่อ “หยุดอยู่บ้านท่องศัพท์ Toeic! พร้อมตัวอย่าง Part 1/3”

Share
.