หยุดอยู่บ้านท่องศัพท์ Toeic! พร้อมตัวอย่าง Part 2/3

1087

อ่านต่อ “หยุดอยู่บ้านท่องศัพท์ Toeic! พร้อมตัวอย่าง Part 1/3”

fluctuate = ผันผวน

.

ตัวอย่างประโยค : The state’s income from sales taxes fluctuates with the economy.

fluency = ความคล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยค :One of the requirements of the job is fluency in two or more African languages.

fluently = อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉะฉาน

ตัวอย่างประโยค : There is one candidate who can speak 3 different languages fluently.

formerly = ก่อนหน้านี้, แต่ก่อน

ตัวอย่างประโยค : This elegant hotel was formerly a castle.

generally = โดยทั่วไป, โดยส่วนมาก

ตัวอย่างประโยค : The quality of the food here is generally good.

greatly = อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค : This software is easy to learn and greatly increases employee productivity.

highly = อย่างมาก, อย่างสูง

ตัวอย่างประโยค : Mr. Parker’s experience makes him highly qualified for the job.

identify = ระบุ

ตัวอย่างประโยค : Staff members wear uniforms so that they are easy for customer to identify.

immediately = ทันทีทันใด

ตัวอย่างประโยค : Knowing the case was urgent, I replied to her lawyer’s email immediately.

inexperienced = ขาดประสบการณ์

ตัวอย่างประโยค : Inexperienced managers often have problems with their staff.

inspection = การตรวจสอบ

ตัวอย่างประโยค : The facility inspection should be conducted at least once a month.

insufficient = ไม่เพียงพอ

ตัวอย่างประโยค : His salary was insufficient for him.

introductory = ขั้นต้น, เบื้องต้น

ตัวอย่างประโยค : The introductory course on coaching is taught by Lee Wallis of the Peyton Soccer Club.

lengthy = ยืดยาว

ตัวอย่างประโยค : Many airline passengers face lengthy delays because of the strike.

necessity = ความจำเป็น

ตัวอย่างประโยค : He emphasized the necessity for good planning and management.

observe = สังเกต

ตัวอย่างประโยค : Security guards are able to observe the car park using CCTV.

official = เป็นทางการ

ตัวอย่างประโยค : The official opening of the institute was in May.

opening = ตำแหน่งงานว่าง

ตัวอย่างประโยค : There are several job openings at the restaurant right now.

overseas = ต่างประเทศ

ตัวอย่างประโยค : The company has been successful in penetrating overseas markets this year.

partially = บางส่วน

ตัวอย่างประโยค : The advertising campaign was only partially successful.

participation = การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม

ตัวอย่างประโยค : Full participation by all members is compulsory.

permit = อนุญาต

ตัวอย่างประโยค : Smoking is only permitted in the public lounge.

persuade = ชักชวน, ชักจูง

ตัวอย่างประโยค : Clever salesmanship can persuade you to buy things you don’t really want.

pertaining to = เกี่ยวข้องกับ

ตัวอย่างประโยค : Regulations pertaining to high-tech industries are being discussed.

plentiful = มากมาย, อุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค : Opportunities for teaching abroad are plentiful.

potential = เป็นไปได้, มีศักยภาพ

ตัวอย่างประโยค : Potential earnings from the trade deal could reach billions of dollars.

precisely = อย่างแม่นยำ, เที่ยงตรง

ตัวอย่างประโยค : We arrived at the hotel at precisely

preliminary = ในขั้นต้น, ในเบื้องต้น

ตัวอย่างประโยค : Jackson is performing well in the preliminary stages of the competition.

primarily = แรกเริ่ม, เป็นหลัก

ตัวอย่างประโยค : The advertisement is aimed primarily at children.

productive = มีประสิทธิภาพ, ที่เกิดผล

ตัวอย่างประโยค : Teamwork at its best results in a synergy that can be very productive.

profession = อาชีพ

ตัวอย่างประโยค : Some students enter other professions such as arts administration.

proficiency = ความเชี่ยวชำนาญ

ตัวอย่างประโยค : Overseas workers need proof of proficiency in a second language.

prominent = โดดเด่น, มีชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค : The shop front occupies a very prominent position on the main street.

prospective = ที่คาดหวังไว้

ตัวอย่างประโยค : Prospective employees were asked to come in for a second interview.

qualified = มีคุณสมบัติเหมาะสม

ตัวอย่างประโยค : People with master’s degrees are qualified for the research position.

regulation = กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ

ตัวอย่างประโยค : Regulations regarding lunch breaks were established.

reimbursement = การชำระเงินคืน

ตัวอย่างประโยค : This form is used to request reimbursements to students for travel and entertainment expense incurred for College business.

reluctant = ไม่เต็มใจ, ลังเล, อิดออด

ตัวอย่างประโยค : Stores have cut prices to attract reluctant shoppers.

remarkable = ไม่ธรรมดา, โดดเด่น

ตัวอย่างประโยค : Among her many remarkable achievements, Dr. Smith wrote sixteen books and served as editor for three major journals.

อ่านต่อ “หยุดอยู่บ้านท่องศัพท์ Toeic! พร้อมตัวอย่าง Part 3/3”

Share
.