หยุดอยู่บ้านท่องศัพท์ Toeic! พร้อมตัวอย่าง Part 1/3

1976

หลังจาก Covid-19 ได้หมดไป ซึ่ง Engnow หวังว่าคงในอีกไม่ช้าเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งเพื่อนๆ หลายๆคนอาจจะเตรียมตัวไปสอบ Toeic กัน และใช้เวลาอยู่บ้านฝึกฝนข้อสอบ ดังนั้น Engnow จึงมีคำศัพท์ที่อยากให้เพื่อนๆได้เรียนรู้และนำติดตัวไปสอบ Toeic กันหากสนามสอบสามารถเปิดได้ตามปกติ มา! มาเพิ่มความแม่นยำในการแปลคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยใน Toeic กันเถอะ

applicable =  ใช้ได้, เหมาะสม

.

ตัวอย่างประโยค : The new qualifications are applicable to all European countries.

applicant =  ผู้สมัคร

ตัวอย่างประโยค : All applicants are required to submit their resumes.

apprehensive =  ประหม่า,กังวล

ตัวอย่างประโยค : Many people feel apprehensive before an important job interview.

approximate =  ราวๆ, ประมาณ

ตัวอย่างประโยค : The price quoted by the movers is only an approximate cost and is subject to change.

associate =  มีความสัมพันธ์, เกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างประโยค : Two of the applicants were associated with a competitor.

beneficial = เป็นประโยชน์, เป็นผลดี

ตัวอย่างประโยค : The organization’s work is beneficial to the community.

career = อาชีพ

ตัวอย่างประโยค : Jacobson started his banking career in 1990.

collaborate = ร่วมมือ, ทำร่วมกัน

ตัวอย่างประโยค : Two writers collaborated on the script for the film.

complimentary =  ที่ให้ฟรี

ตัวอย่างประโยค : There was a complimentary bottle of champagne in the hotel room.

comply =  เชื่อฟัง, ยอมทำตาม

ตัวอย่างประโยค : The inspector will ensure that all newly constructed buildings comply with applicable codes and regulations.

comprehensible = เข้าใจได้ง่าย

ตัวอย่างประโยค : The procedure must be clear and comprehensible to all staff.

comprehensive = ครอบคลุม

ตัวอย่างประโยค : We offer our customers a comprehensive range of financial products.

concerned = กังวล

ตัวอย่างประโยค : Theatre companies are very concerned about cuts in government grants to the arts.

conduct = จัดการ, ควบคุม

ตัวอย่างประโยค : We are conducting a survey to find out what our customers think of their local bus service.

confidential = เป็นความลับ

ตัวอย่างประโยค : The company will treat all candidates’ information as confidential.

consecutive = ต่อเนื่องตามลำดับ

ตัวอย่างประโยค : The Harley Company achieved high sales growth for the third consecutive year.

consequence = ผลที่ตามมา

ตัวอย่างประโยค : Profits grew as a consequence of increased business.

considerably = อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค : A market analysis shows that sales of sports utility vehicles have decreased considerably over the past twelve months.

consultant = ที่ปรึกษา

ตัวอย่างประโยค : Rosalind is currently working as a financial consultant in New York.

convince = โน้มน้าว, ชักจูง

ตัวอย่างประโยค : Agricultural companies have failed to convince consumers that GM foods are safe.

correspondence = จดหมาย, หนังสือข่าว

ตัวอย่างประโยค : Records of all correspondence between the landlord and the tenants should be kept on record.

criteria = เกณฑ์, เงื่อนไข

ตัวอย่างประโยค : Does your experience meet the criteria for the job?

crucial = สำคัญ, จำเป็น

ตัวอย่างประโยค : Her work has been crucial to the project’s success.

demonstrate = อธิบาย, แสดงให้เห็น

ตัวอย่างประโยค : Sales figures demonstrate that the advertising campaign was successful.

distinct = แตกต่างชัดเจน

ตัวอย่างประโยค : The European Union is made up of 15 nations with distinct cultural, linguistic and economic roots.

distraction = สิ่งรบกวน

ตัวอย่างประโยค : The new workstation dividers help prevent unnecessary distractions and ensure that bank tellers stay focused.

disturb = รบกวน

ตัวอย่างประโยค : Please go on with what you’re doing and don’t let us disturb you.

dramatically = อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค : Interest rates climbed dramatically.

drastically = อย่างฮวบฮาบ

ตัวอย่างประโยค : Fines for breaking rules have been drastically increased.

drawback = ข้อเสีย, ข้อด้อย

ตัวอย่างประโยค : The main drawback to these products is that they tend to be too salty.

eligible = มีสิทธิ, มีคุณสมบัติเหมาะสม

ตัวอย่างประโยค : The part-time workers are also eligible for paid holidays.

employment = การจ้างงาน

ตัวอย่างประโยค : The company announced employment opportunities in personnel department.

entitle = มอบตำแหน่งให้, ให้สิทธิ

ตัวอย่างประโยค : Executives are entitled to additional benefits.

especially = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยค : Art books are expensive to produce, especially if they contain colour illustrations.

estimate = ค่าประมาณ, ประมาณ

ตัวอย่างประโยค :Their estimate of the cost of the project was inaccurate.

excel = ทำได้ดีเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค : Rick has always excelled at foreign languages.

exclude = ไม่รวม, แยกออก

ตัวอย่างประโยค :At this stage we cannot entirely exclude the possibility of staff cuts.

อ่านต่อ “หยุดอยู่บ้านท่องศัพท์ Toeic! พร้อมตัวอย่าง Part 2/3”

อ่านต่อ “หยุดอยู่บ้านท่องศัพท์ Toeic! พร้อมตัวอย่าง Part 3/3”

Share
.