Do vs Make ต่างกันอย่างไร ?

1026

หลายๆ คนคงจะสับสนวิธีการใช้คำว่า Do กับ Make เนื่องจากทั้งสองคำมีความหมายว่า ทำ เหมือนกัน แต่การใช้งานต่างกัน เรามักจะใช้คำว่า “do homework” มากกว่าใช้คำว่า “make homework” และ ใช้ “make a mistake” มากกว่า “do a mistake”

Collocations using DO: เน้นการกระทำ ใช้บอกท่าทางหรือการกระทำทั่วๆไป
Do homework เช่น
I do homework everyday. ฉันทำการบ้านทุกวัน

Do nothing เช่น
Mary do nothing. แมร์รี่ไม่ทำอะไรเลย

Do someone a favor เช่น
Do me a favor, please, and help me move this. ช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม ช่วยฉันย้ายสิ่งนี้หน่อย
Cloud you do me a favor? คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม

.

Do the cooking เช่น
Who does the cooking in your house? ใครมีหน้าที่ทำอาหารในบ้านของคุณ

Do an exam เช่น
How did you do in your exams? การสอบเป็นอย่างไรบ้าง

Do the shopping
I do the shopping on Fridays usually. ฉันมักจะไปชอปปิ้งทุกวันศุกร์

Do the washing up
She was in the kitchen doing the washing-up. หล่อนกำลังล้างจานอยู่ในครัว

Do your best เช่น
Do your best ทำให้ดีที่สุด Do a job เช่น
Could you do a job for me next week? คุณช่วยงานฉันในสัปดาห์หน้าได้ไหม

Collocations using MAKE : ใช้กับการที่เราผลิตหรือสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมา เน้นว่าเกิดสิ่งของที่เราจับต้องได้ เช่น
Make a mistake เช่น
Do not make a mistake! อย่าทำความผิดนะ

Make offer เช่น
They made me an interesting offer of a job. พวกเขาเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับงานที่น่าสนใจ

Make a profit
Not many building firms will make a profit this year. อาคารจำนวนไม่มากนักที่ทำกำไรได้ในปีนี้

Make a phone call
I have to make a phone call. ฉันต้องไปรับโทรศัพท์

Make money
How to Make Money. วิธีการหาเงิน

Make an appointment
My boss is making an appointment. เจ้านายของฉันทำการนัดหมาย


อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

อ่านต่อ “ความแตกต่างระหว่าง MUST และ HAVE TO”

Share
.