ความแตกต่างระหว่าง MUST และ HAVE TO

2740


MUST => ต้องทำเป็นหน้าที่หรือข้อบังคับ, ใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว หรือความรู้สึกส่วนตัว


โครงสร้าง S + must + V1


ตัวอย่างเช่น

.

You must go home now.

= คุณต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ (ผู้พูดต้องการให้กลับบ้านเอง)


I must stop smoking.

= ฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ (ผู้พูดต้องการเลิกเอง)


I must finish this work today.

= ฉันต้องทำงานนี้ให้เสร็จวันนี้ (ผู้พูดคิดเองว่าจะทำให้เสร็จวันนี้)


He’s a really nice person. You must meet him.

= เขาเป็นผู้ชายที่ดีเลยล่ะ เธอน่าจะ(ต้อง)พบเขา(ผู้พูดรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญ)

HAVE TO => มีนัยยะว่าจำเป็นต้องทำสิ่งนั้น เพราะเป็นกฎระเบียบ หรือสถานการณ์บังคับ, ใช้สำหรับสิ่งที่เป็นความจริง ไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัว


โครงสร้าง S + have/has/had to + V1


ตัวอย่างเช่น

You have to go home now.

= คุณจำเป็นต้องกลับบ้านเดี๋ยว


We can’t turn right here, we have to turn left.

= เราเลี้ยวขวาตรงนี้ไม่ได้ เราต้องเลี้ยวซ้าย (เพราะเป็นกฎจราจร)


I have to get up early tomorrow. I’m going away and my train leaves at 6.45 am.

= พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นเช้า รถไฟออก 6.45 am. (ใช้ have to เพราะฉันต้องตื่นเช้าเพื่อไปขึ้นรถไฟให้ทัน) รถไฟออก 6.45 am เป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้)


อ่านต่อ “ภาษาอังกฤษในจดหมายและอีเมล์”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

Share
.