ลุยต่อไป สู้ต่อไป โลกยังไม่แตกวันนี้

433

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
―Winston Churchill

ความสำเร็จนั้นยังไม่ใช่ที่สุด และความผิดพลาดก็ไม่ได้เป็นสิ่งร้ายแรง
สิ่งที่สำคัญคือความกล้าที่จะพยายามต่อในสิ่งที่เราตั้งใจต่างหาก