ไม่ยาก! ถ้าจะใช้กริยาให้ตรงประธาน

3696
subject and verb agreement

Subject and Verb agreement อาจะเป็นเรื่องยาก หรืองุนงงสับสนสำหรับใครหลาย ๆ คน วันนี้ครูณิชาเรียบเรียงสรุปไว้ให้ค่ะ รับรองไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอน

สำหรับใครที่สนใจ eBook คำศัพท์ และบทเรียนภาษาอังกฤษล่ะก็สามารถกรอกข้อมูลรับ eBook ฟรีได้ที่แบบฟอร์มที่ปรากฎขึ้นที่หน้าจอเลยค่ะ

.

กฎการเลือกกริยาให้สอดคล้องประธาน

1. When the subject of a sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and, use a plural verb.
1. เมื่อประธานในประโยคประกอบด้วยคำนามหรือสรรพนามที่รวมกันตั้งแต่สองคำขึ้นไป โดยเชื่อมด้วย and
ตัวอย่าง: She and her friends are at the supermarket.

2. คำนามหรือสรรพนามเอกพจน์ที่รวมกันสองคำขึ้นไปถ้าเชื่อมด้วย or หรือ nor จะใช้กริยาของประธานเอกพจน์
ตัวอย่าง: The book or the pen is in the drawer.

3. ถ้าประโยคนั้นมีประธานผสมกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ให้ใช้กริยาตามรูปประธานที่อยู่ใกล้กริยานั้น ๆ ที่สุด
ตัวอย่าง: The boy or his friends run every day.
ตัวอย่าง: His friends or the boy runs every day.

4. Doesn’t เป็นรูปย่อของ does not ต้องใช้กับประธานพหูพจน์เท่านั้น Don’t เป็นรูปย่อของ do not ใช้กับประธานพหูพจน์ ยกเว้นประธาน I กับ you ให้ใช้ don’t เท่านั้นค่า
ตัวอย่าง: He doesn’t like it.
ตัวอย่าง: They don’t like it.

5. ข้อควรระวังถ้าประธานนั้น ๆ มีคำบ่งชี้จำนวน (หน้า of) หรือมีวลีขยายต่าง ๆ ให้เลือกกริยาให้สอดคล้องกับประธานที่แท้จริง อย่าหลงเด็ดขาดนะ
ตัวอย่าง: One of the boxes is open.
ตัวอย่าง: The people who listen to that music are few.
ตัวอย่าง: The team captain, as well as his players, is anxious.
ตัวอย่าง: The book, including all the chapters in the first section, is boring.
ตัวอย่าง: The woman with all the dogs walks down my street.

6. คำเหล่านี้ each, each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone, และ no one เป็นเอกพจน์ ต้องใช้กริยาของประธานเอกพจน์เท่านั้น
ตัวอย่าง: Each of these hot dogs is juicy.
ตัวอย่าง: Everybody knows Mr. Jones.
ตัวอย่าง: Either is correct.

7. คำนามบางกลุ่ม อาทิ civics, mathematics, dollars, measles, และ news มีรูปพหูพจน์มีค่าเป็นเอกพจน์ ต้องใช้กริยาตามประธานเอกพจน์
ตัวอย่าง: The news was not very good.
**สกุลเงิน dollars หากมีจำนวนเงินให้ใช้เอกพจน์ แต่ตัวสกุลเงินเองนั้นเป็นพหูพจน์
ตัวอย่าง: Five dollars is a lot of money.
ตัวอย่าง: Dollars are often used instead of rubles in Russia.

8. คำนามที่มีสองข้างเป็นคู่ติดกัน เช่น scissors (กรรไกร) หรือ trousers (กางเกงขายาว) เป็นต้น จะนับเป็นพหูพจน์เสมอ กริยาก็ต้องเป็นของประธานพหูพจน์ด้วยค่ะ
ตัวอย่าง: These scissors are dull.
ตัวอย่าง: Those trousers are made of wool.

9. ในประโยคที่ขึ้นต้นด้วย There is หรือ There are จะเลือกใช้ตามคำนามที่ตามมาค่ะ
ตัวอย่าง: There are many questions.
ตัวอย่าง: There is a question.

10. คำ Collective nouns เป็นคำที่รวมกลุ่มของคำนามไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน จะมีพจน์เป็นเอกพจน์และใช้กริยาของเอกพจน์ค่ะ
ตัวอย่าง: The team runs during practice.
ตัวอย่าง: The committee decides how to proceed.
ตัวอย่าง: The family has a long history.
ตัวอย่าง: The crew is preparing to dock the ship.
**ระมัดระวังบางคำ เช่น the committee (คณะกรรมการที่อาจหมายถึงต่างคนต่างทำก็จะกลายเป็นพหูพจน์ใช้กริยาของประธานพหูพจน์)

11. คำจำพวก with, together with, including, accompanied by, in addition to, หรือ as well ไม่ได้เป็นการทำให้ประธานที่แท้จริง (คำหลัก) เปลี่ยนเป็นพจน์ไป ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์ด้วย
ตัวอย่าง: The President, accompanied by his wife, is traveling to Thailand.
ตัวอย่าง: All of the books, including yours, are in that box.

Share
.