เรื่องของ Indefinite pronouns (สรรพนามที่ไม่เจาะจง)

3143

Indefinite pronouns สรรพนามที่ไม่เจาะจง คือ Pronouns ประเภทที่ไม่ได้เจาะจงบุคคล หรือสิ่งของอันใดอีนหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นหัวข้อที่มักออกข้อสอบบ่อยมาก เนื่องจากต้องใช้คำให้ถูกความหมายแล้วยังเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้คำกริยาให้ถูกต้องกับโครงสร้างของประโยคอีกด้วย

Singular

.
EverybodyEveryoneEverything
AnybodyAnyoneAnything
NobodyNo oneNothing
EitherNeithereach
SomebodySomeoneSomething
anotherthe othereach other

Indefinite pronouns ที่เป็น Singular ก็ต้องใช้ Singular verb เช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น

Everybody knows the truth. ทุกคนรู้ความจริง

Nobody is home. ไม่มีใครอยู่บ้านเลย

Everyone / everybody is checking their phones. ทุกคนกำลังเช็คโทรศัพท์ของตัวเอง

Everything is possible. ทุกอย่างนั้นเป็นไปได้

Plural

BothFew
ManySeveral

Indefinite pronouns ที่เป็น Plural ก็ต้องใช้ Pluralr verb เช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น

Both are correct. ถูกทั้งคู่

Both are great. ดีทั้งคู่

She disappeared after several months. เธอหายไปหลังจากนั้นหลายเดือน

He asked his teacher several questions. เขาถามคำถามครูหลายคำถาม

You have many cars. คุณมีรถยนต์หลายคัน

สำหรับ All, none และ Some อาจจะเป็น Singular หรือ Plural ก็ได้ แล้วแต่ความหมาย

ตัวอย่างเช่น

เราจะใช้ All, none และ Some เป็นเอกพจน์ เมื่อกล่าวถึงสิ่งใดโดยรวม หรือบอกเกี่ยวกับปริมาณ และใช้กล่าวถึง uncountable nou เช่น

Some of water is in the glasses. มีน้ำอยู่ในแก้วบ้าง

เราจะใช้ all เป็นพหูพจน์ เมื่อกล่าวถึงทุกคนหรือทุกสิ่งในกลุ่ม หรือแสดงจำนวน เช่น

All are here. ทั้งหมดอยู่ที่นี่

None of these glasses are empty. ไม่มีแก้วใบใดว่างเปล่า

The police found some items of clothing scattered around the floor. ตำรวจพบชิ้นส่วนของเสื้อผ้ากระจายบนพื้น

Share
.