Someday – Some Day – Some Days แตกต่างกันอย่างไร ?

3518

Someday – Some Day – Some Days ดูเหมือนน่าจะแปลเหมือนกันใช่หรือไม่ แต่จริงๆ แล้วกลับไม่ใช่ งั้นเรามาดูกันต่อว่าแล้วแต่ละคำศัพท์มีความหมายและการใช้งานในประโยคอย่างไรกันบ้าง

Someday (adv.) แปลว่า สักวันหนึ่ง (ในอนาคต)

.

I will be with you someday ผมจะไปอยู่กับคุณสักวันหนึ่ง

Someday, I’ll meet someone from the future. บางทีฉันอาจจะพบใครซักคนจากอนาคต

Maybe someday he’s gonna come back too. บางทีซักวันเขาอาจกลับมาเหมือนกัน

You’ll find love again someday. คุณจะเจอความรักซักวันหนึ่ง

Some day (นาม เอกพจน์) แปลว่า วันใดวันนึงแน่ๆ ในอนาคต (อันใกล้)

I have an appointment with you some day ผมมีนัดกับคุณวันใดวันนึงเนี่ยแหละ (แต่จําไม่ได้)

Slowly but surely, after some days, the tree begins to wither. ไม่นานหลังจากนั้น ต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวแห้ง

The Humankind, Life, Globe and everything will be over some day anyway. มนุษย์ ชีวิต โลก และทุกสิ่งทุกอย่างจะดับลงไม่ช้านาน

Some days (นาม พหูพจน์)  แปลว่า บางวัน (ในอาทิตย์ หรือ เดือน หรือปี )

I’d like to catch a bus some days in a week instead of driving. ผมชอบขึ้นรถเมล์บางวันใน 1 อาทิตย์ แทนที่จะขับรถ

Some days I feel different than the day before. บางวันผมรู้สึกแตกต่างไปจากวันก่อนหน้านั้น

ถ้าจะใช้บางครั้ง ให้ใช้ sometimes

แต่ถัาจะเน้นว่าบางครั้ง แบบไม่บ่อย ก็สามารถใช้ occasionally , seldom, hardly, once in a good while, once in a blue moon เป็นต้น

Share
.