หลักการใช้ Transition words (Part 2/2)

5520

อ่านต่อ “หลักการใช้ Transition words (Part 1/2)”

กลุ่มคำ Transition words แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

.
  1. Additive signals (บอกการเพิ่มเติมข้อมูลและความต่อเนื่อง) 
andและorหรือ
furthermoreนอกจากนี้alsoด้วย
in additionนอกจากนี้otherอื่นๆ
moreoverยิ่งไปกว่านั้นlikewiseในทำนองเดียวกัน
even moreมากไปกว่านั้นfinallyสุดท้ายนี้
similarlyเหมือนกับbesidesนอกเหนือจาก

2. Cause signals (บอกเหตุและผล)

becauseเพราะaccordinglyดังนั้น
sinceเพราะconsequentlyดังนั้น
forเพื่อas a resultผลที่ตามมา
henceดังนั้นunlessเว้นแต่
thereforeดังนั้นdue toเนื่องจาก
soดังนั้นthenจึง
whetherว่าin order thatเพื่อที่

3.Contrast signals (บอกความขัดแย้ง/แตกต่าง)

althoughแม้ว่าdifferent fromแตกต่างจาก
butแต่even thoughถึงแม้ว่า
converselyในทางตรงข้ามhoweverอย่างไรก็ตาม
despiteทั้งๆที่in contrastในทางตรงข้าม
in spite ofทั้งๆที่instead ofแทนที่
neverthelessอย่างไรก็ตามotherwiseมิฉะนั้น
the oppositeในทางตรงข้ามon the contraryในทางตรงข้าม
on the other handในทางตรงข้ามwhileในขณะที่

4. Sequence signals (บอกลำดับ)

firstลำดับที่หนึ่งnowตอนนี้
secondลำดับที่สองwhileในขณะที่
thirdลำดับที่สามuntilจนกระทั่ง
nextถัดไปlastสุดท้าย
beforeก่อนfinallyสุดท้าย
afterหลังduringในระหว่าง

5. Illustration signals (ให้ตัวอย่าง และความเหมือน)

for exampleตัวอย่างเช่นsuch asเช่น
specificallyโดยเฉพาะmuch likeในลักษณะที่เหมือนกัน
for instanceเช่นin the same way asในลักษณะเดียวกับ
to illustrateเพื่อแสดงsimilar toเหมือนกับ

6. Emphasis signals (เน้นย้ำ)

a significant factorตัวแปลหลักmost of allส่วนใหญ่
most noteworthyส่วนที่สำคัญที่สุดkey featureคุณสมบัติหลัก

7.Conclusion signals (บอกสรุป)

to sum upสรุปto summarizeสรุป
to concludeสรุปin briefสรุป
as a resultผลที่ตามมา
Share
.