จัดเต็ม! 200 กริยาวลีที่พบบ่อยทุกแห่งหน!!

34322

กริยาวลีหรือ Phrasal Verbs จำนวนไม่น้อยที่มีความหมายที่ไม่สามารถแปลตรงตัวได้… ดังนั้นการจำกริยาวลีจะช่วยในการอ่านให้ดียิ่งขึ้นได้ และช่วยในการทำข้อสอบได้เช่นกันเพราะ incomplete sentences บางครั้งก็มีตัวเลือกเป็น Phrasal verbs ให้เราสับสนกันด้วย

ครูณิชาจัดเต็มมาให้เลยค่ะ 200 กริยาวลีจุก ๆ เอ้าา ไป ไป ไป ไป… (ไปจดดดด)

.

กริยาวลีที่พบบ่อย 200 วลี

กริยาวลีความหมายตัวอย่าง
ask someone outชวนไปข้างนออก (มักมีความหมายถึงการออกไปเดต)Brian asked Judy out to dinner and a movie.
ask aroundถามผู้คนมากมายด้วยคำถามเดิม ๆI asked around but nobody has seen my wallet.
add up to somethingรวมทั้งหมดได้…Your purchases add up to
$205.32.
back something upกลับYou’ll have to back up your car so that I can get out.
back someone upสนับสนุนMy wife backed me up over my decision to quit my job.
blow upระเบิดThe racing car blew up after it crashed into the fence.
blow something upเป่าลมWe have to blow 50 balloons
up for the party.
break downพัง/เสียOur car broke down at the side of the highway in the snowstorm.
break downเครียด/ใจเสียThe woman broke down when the police told her that her son had died.
break something downแยกทำให้เป็นส่วน ๆ หรือชิ้น ๆOur teacher broke the final project down into three separate parts.
break inบุกรุกSomebody broke in last night and stole our stereo.
break into somethingบุกเข้าไป (มักใช้กำลังพังประตู/หน้าต่าง)The firemen had to break into the room to rescue the children.
break something inสวมใส่บางอย่าง (จนมันแลดูเก่าขึ้น)I need to break these shoes in
before we run next week.
break inขัดจังหวะThe TV station broke in to report the news of the president’s death.
break upจบความสัมพันธ์ (เลิกกัน)My boyfriend and I broke up before I moved to America.
break upหัวเราะออกมา (มักใช้แบบไม่เป็นทางการ)The kids just broke up as soon as the clown started talking.
break outหนีThe prisoners broke out of jail when the guards weren’t looking.
break out in somethingเกิดอาการ…/เกิด…(บางอย่างขึ้น ใช้กับอาการทางผิวหนัง)I broke out in a rash after our camping trip.
bring someone downทำให้รู้สึกไม่มีความสุข/ทำให้ซึมเศร้าThis sad music is bringing me down.
bring someone upเลี้ยงดู(บุตรหลาน)My grandparents brought me up after my parents died.
bring something upนำบางสิ่งขึ้นมาเป็นหัวข้อพูดคุยMy mother walks out of the room when my father brings up sports.
bring something upอาเจียนออกมา/อ้วกออกมาHe drank so much that he brought his dinner up in the toilet.
call aroundโทรไปหลาย ๆ ที่ หลาย ๆ คนWe called around but we weren’t able to find the car part we needed.
call someone backโทรกลับหา…I called the company back but the offices were closed for the weekend.
call something offยกเลิกJason called the wedding off because he wasn’t in love with his fiancé.
call on someoneถามหาคำตอบหรือถามความคิดเห็นThe professor called on me for question 1.
call on someoneไปเยี่ยม/มาเยี่ยมWe called on you last night but you weren’t home.
call someone upโทรหาGive me your phone number and I will call you up when we are in town.
calm downทำให้ใจเย็นลงYou are still mad. You need to calm down before you drive the car.
not care for someone/somethingไม่ชอบ/ไม่ต้องการI don’t care for his behavior.
catch upไปถึง/ไปทัน จุดที่คนอื่นอยู่You’ll have to run faster than that if you want to catch up with Marty.
check inมาถึงและลงทะเบียนเข้าพักโรงแรมWe will get the hotel keys when we check in.
check outลงทะเบียนออกจากโรงแรมYou have to check out of the hotel before 11:00 AM.
check someone/something outตรวจดูอย่างละเอียด/สืบสวนอย่างละเอียดThe company checks out all new employees.
check out someone/somethingดู…สิ (ใช้แบบไม่เป็นทางการ)Check out the crazy hair on that guy!
cheer upมีความสุขขึ้น/ร่าเริงShe cheered up when she heard the good news.
cheer someone upทำ…ให้ร่าเริง/ทำ…ให้มีความสุขI brought you some flowers to
cheer you up.
chip inช่วยเหลือIf everyone chips in we can get the kitchen painted by noon.
clean something upทำความสะอาด/จัดให้เรียบร้อยPlease clean up your bedroom before you go outside.
come across somethingพบโดยบังเอิญI came across these old photos when I was tidying the closet.
come apartแยกออกจากกันThe top and bottom come apart if you pull hard enough.
come down with somethingป่วยด้วย…My nephew came down with
chicken pox this weekend.
come forwardอาสาเพื่องานบางอย่าง/หรือสมัครใจนำหลักฐานบางอย่างมาให้The woman came forward with her husband’s finger prints.
come from somewhereมาจาก…The art of origami comes from
Asia.
count on someone/somethingเชื่อใจให้…/ไว้ใจให้…/พึ่งพา…ได้I am counting on you to make dinner while I am out.
cross something outขีดฆ่าPlease cross out your old address and write your new one.
cut back on somethingบริโภค…น้อยลง/ลด…ให้น้อยลงMy doctor wants me to cut back on sweets and fatty foods.
cut something downตัด/โค่นลงWe had to cut the old tree in our yard down after the storm.
cut inขัดจังหวะ/แทรกเข้ามาYour father cut in while I was dancing with your uncle.
cut inแทรก/แซง (รถแซงแบบปาดหน้ากระชั้นชิด)The bus driver got angry when that car cut in.
cut inติดเครื่อง/เริ่มทำงานThe air conditioner cuts in when the temperature gets to 22ºC.
cut something offตัด…ออกThe doctors cut off his leg because it was severely injured.
cut something offตัด…(หยุดการให้บริการ)The phone company cut off our phone because we didn’t pay the bill.
cut someone offตัดออกจากกองมรดกMy grandparents cut my father off when he remarried.
cut something outตัดบางอย่างออก (มักใช้ในกรณีกรรไกรตัดกระดาษ)I cut this ad out of the newspaper.
do someone/something overจู่โจมและทำร้ายHe’s lucky to be alive. His shop was done over by a street gang.
do something overทำ…อีกครั้ง/ทำ…ซ้ำMy teacher wants me to do my essay over because she doesn’t like my topic.
do away with somethingกำจัดIt’s time to do away with all of these old tax records.
do something upรัด/ปิด (เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม)Do your coat up before you go outside. It’s snowing!
dress upแต่งตัว(ให้ดี/ให้สวย/ให้ดูดี)It’s a fancy restaurant so we have to dress up.
drop backตก(ลำดับ)Andrea dropped back to third place when she fell off her bike.
drop in/by/overแวะมา…/มาโดยไม่ได้นัด…I might drop in/by/over for tea some time this week.
drop someone/something offไปส่ง/มาส่ง…(คนหรือสิ่งของ)…I have to drop my sister off at work before I come over.
drop outเลิกเรียน… (ที่คนไทยใช้คำว่า ดร็อป)I dropped out of Science because it was too difficult.
eat outรับประทานอาหารนอกบ้านI don’t feel like cooking tonight. Let’s eat out.
end upในที่สุดก็ตัดสินใจ/มาถึง/ทำบางสิ่งได้สักทีWe ended up renting a movie instead of going to the theatre.
fall apartแตกเป็นเสี่ยง ๆ /แตกเป็นชิ้น ๆ My new dress fell apart in the washing machine.
fall downตกพื้นThe picture that you hung up last night fell down this morning.
fall outร่วงหล่นThe money must have fallen out of my pocket.
fall outร่วงHis hair started to fall out when he was only 35.
figure something outเข้าใจ…/หาคำตอบของ…ได้/รู้ว่า…ได้/แก้ไข…(โจทย์/ปัญหา/ปริศนา)…ได้I need to figure out how to fit the piano and the bookshelf in this room.
fill something inกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม/เอกสาร (แบบอังกฤษ)Please fill in the form with your name, address, and phone number.
fill something outกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม/เอกสาร (แบบอเมริกัน)The form must be filled out in capital letters.
fill something upเติมI always fill the water jug up
when it is empty.
find outคิดออก/รู้/เจอ/พบคำตอบWe don’t know where he lives. How can we find out?
find something outค้นพบ…/เจอ…We tried to keep the time of the party a secret, but Samantha found it out.
get something across/overสื่อสาร/ทำ…ให้เป็นที่เข้าใจได้I tried to get my point across/over to the judge but she wouldn’t listen.
get along/onชอบกัน/เข้ากันได้I was surprised how well my new girlfriend and my sister got along/on.
get aroundไปมา (เคลื่อนที่ไปมา)My grandfather can get around fine in his new wheelchair.
get awayไม่อยู่/ไปเที่ยว (มักใช้กับการไปเที่ยวในวันหยุด)We worked so hard this year that we had to get away for a week.
get away with somethingทำ…โดยไม่เป็นที่สังเกตและจำได้ (มักเป็นสิ่งที่ไม่ดี)Jason always gets away with
cheating in his maths tests.
get backกลับมา (จากสถานที่ต่าง ๆ) /กลับบ้านWe got back from our vacation last week.
get something backนำมาคืน (คืนเจ้าของ)Liz finally got her Science notes back from my room- mate.
get back at someoneแก้แค้น…/เอาคืน…(แก้แค้นคืน)My sister got back at me for stealing her shoes. She stole my favourite hat.
get back into somethingกลับมาสนใจ…อีกครั้งI finally got back into my novel and finished it.
get on somethingขึ้น (รถไฟ/รถประจำทาง)We’re going to freeze out here if you don’t let us get on the bus.
get over somethingฟื้นฟูจาก…(โรค)…/หายจาก…(อาการ)…I just got over the flu and now my sister has it.
get over somethingเอาชนะ…(ปัญหา)…ได้/ผ่านพ้น…ไปได้The company will have to close if it can’t get over the new regulations.
get round to somethingในที่สุดก็หาเวลา…ได้ (แบบอเมริกัน.: get around to something)I don’t know when I am going to get round to writing the thank you cards.
get togetherเจอกัน (พบปะสังสรรค์)Let’s get together for a BBQ this weekend.
get upตื่นนอนI got up early today to study for my exam.
get upลุกขึ้นYou should get up and give the elderly man your seat.
give someone awayเปิดเผยข้อมูลลับ/ความลับของใครบางคนออกมา…His wife gave him away to the police.
give someone awayนำเจ้าสาวมาที่โต๊ะพิธี My father gave me away at my wedding.
give something awayเปิดเผย…(เรื่องที่เป็นความลับ)…ออกมาMy little sister gave the surprise party away by accident.
give something awayแจก…The library was giving away old books on Friday.
give something backคืนสิ่งที่ยืมมาI have to give these skates back to Franz before his hockey game.
give inยอมแพ้ (การต่อสู้/การโต้เถียง)My boyfriend didn’t want to go to the ballet, but he finally gave in.
give something outแจกจ่าย (แจกฟรี)They were giving out free perfume samples at the department store.
give something upเลิก…I am giving up smoking as of January 1st.
give upยอมแพ้/ล้มเลิกความพยายามMy maths homework was too difficult so I gave up.
go after someoneติดตาม/ตามMy brother tried to go after the thief in his car.
go after somethingตาม… (ตามฝัน/ตามเป้าหมาย/ทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย)I went after my dream and now I am a published writer.
go against someoneแข่งขัน/คัดค้านWe are going against the best soccer team in the city tonight.
go aheadเริ่ม/ดำเนินการPlease go ahead and eat before the food gets cold.
go backกลับ(ไปยัง)…I have to go back home and get my lunch.
go outออกไปข้างนอก We’re going out for dinner tonight.
go out with someoneออกเดตJesse has been going out with Luke since they met last winter.
go over somethingตรวจทาน/ตรวจดูอีกครั้งPlease go over your answers before you submit your test.
go overไปเยี่ยมI haven’t seen Tina for a long time. I think I’ll go over for an hour or two.
go without somethingขาด…/ไม่มี… (สิ่งที่ควรมี)When I was young, we went without winter boots.
grow apartเติบโตไปคนละทิศละทาง (แยกย้ายจากกันเมื่อโตขึ้น)My best friend and I grew apart after she changed schools.
grow backงอกใหม่My roses grew back this summer.
grow upเติบโตWhen Jack grows up he wants to be a fireman.
grow out of somethingโตขึ้น/ขยายขึ้น (เกินขนาดเดิม)Elizabeth needs a new pair of shoes because she has grown out of her old ones.
grow into somethingโตพอดีกับ/ขยายพอดีกับ…This bike is too big for him now, but he should grow into it by next year.
hand something downส่งต่อ… (มอบของที่ใช้แล้วให้คนอื่นใช้ต่อ)I handed my old comic books
down to my little cousin.
hand something inส่ง… (ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย)I have to hand in my essay by Friday.
hand something outแจกจ่าย (ใช้กับกลุ่มคนที่จำกัด)We will hand out the invitations at the door.
hand something overให้… (มักใช้ในกรณีไม่เต็มใจ)The police asked the man to hand over his wallet and his weapons.
hang inอดทนไว้… (คำไม่เป็นทางการ)Hang in there. I’m sure you’ll find a job very soon.
hang onรอสักครู่ (คำไม่เป็นทางการ)Hang on while I grab my coat and shoes!
hang outใช้เวลาผ่อนคลาย/ใช้เวลาอยู่กับเพื่อน ๆ Instead of going to the party we are just going to hang out at my place.
hang upวางสายHe didn’t say goodbye before he hung up.
hold someone/something backป้องกันไม่ให้…(กระทำบางอย่าง)I had to hold my dog back because there was a cat in the park.
hold something backซ่อน…ไว้ (ซ่อนความรู้สึก)Jamie held back his tears at his grandfather’s funeral.
hold onรอสักครู่Please hold on while I transfer you to the Sales Department.
hold onto someone/somethingจับ…ให้มั่น (จับ…ให้แน่น)Hold onto your hat because it’s very windy outside.
hold someone/something upปล้น/จี้A man in a black mask held the bank up this morning.
keep on doing something…ต่อไปKeep on stirring until the liquid comes to a boil.
keep something from someoneเก็บรักษา…จาก… (เก็บรักษาบางเรื่องจากบางคนไม่ให้รู้)We kept our relationship from our parents for two years.
keep someone/something outห้าม…เข้าTry to keep the wet dog out of the living room.
keep something upรักษา…ไว้If you keep those results up you will get into a great college.
let someone downทำให้…ผิดหวังI need you to be on time. Don’t let me down this time.
let someone inอนุญาตให้…เข้ามาCan you let the cat in before you go to school?
look after someone/somethingดูแลI have to look after my sick grandmother.
look down on someoneดูถูกEver since we stole that chocolate bar your dad has looked down on me.
look for someone/somethingค้นหา…I’m looking for a red dress for the wedding.
look forward to somethingตั้งหน้าตั้งตาคอย…I’m looking forward to the Christmas break.
look into somethingตรวจสอบWe are going to look into the price of snowboards today.
look outระวัง (คำอุทาน)Look out! That car’s going to hit you!
look out for someone/somethingระวัง…Don’t forget to look out for
snakes on the hiking trail.
look something overตรวจ/ตรวจสอบ Can you look over my essay for spelling mistakes?
look something upค้นหาข้อมูล/เบอร์โทร/ที่อยู๋ ในหนังสืออ้างอิงหรือสมุดโทรศัพท์We can look her phone number up on the Internet.
look up to someoneมีความเคารพ…/ให้ความเคารพ…อย่างมากMy little sister has always looked up to me.
make something upแต่งเรื่อง… /สร้างเรื่อง…/โกหก…Josie made up a story about about why we were late.
make upให้อภัยกันและกันWe were angry last night, but we made up at breakfast.
make someone upแต่งหน้าให้…My sisters made me up for my graduation party.
mix something upผสมปนเป…/สลับสับสน…I mixed up the twins’ names again!
pass awayตายHis uncle passed away last night after a long illness.
pass outเป็นลมIt was so hot in the church that an elderly lady passed out.
pass something outแจกThe professor passed the textbooks out before class.
pass something upปฏิเสธ… I passed up the job because I am afraid of change.
pay someone backใช้หนี้แก่…Thanks for buying my ticket. I’ll pay you back on Friday.
pay for somethingถูกลงโทษเพราะ…That bully will pay for being mean to my little brother.
pick something outเลือกI picked out three sweaters for you to try on.
point someone/something outชี้…I’ll point my boyfriend out when he runs by.
put something downวาง…ลงYou can put the groceries down on the kitchen counter.
put someone downดูหมิ่น…/ทำให้….รู้สึกแย่หรือเสียหน้าThe students put the substitute teacher down because his pants were too short.
put something offเลื่อน…ออกไป (เลื่อนเวลา)We are putting off our trip until January because of the hurricane.
put something outดับThe neighbours put the fire out before the firemen arrived.
put something togetherต่อ/ประกอบ…I have to put the crib together before the baby arrives.
put up with someone/somethingอดทนต่อ…I don’t think I can put up with three small children in the car.
put something onสวมใส่ (ใช้กับเครื่องประดับและเครื่องนุ่งห่ม)Don’t forget to put on your new earrings for the party.
run into someone/somethingพบเจอโดยบังเอิญI ran into an old school-friend at the mall.
run over someone/somethingชน… I accidentally ran over your bicycle in the driveway.
run over/through somethingทบทวน/ซ้อม(บท)Let’s run over/through these lines one more time before the show.
run awayหนี/หลบหนีจากThe child ran away from home and has been missing for three days.
run outหมดWe ran out of shampoo so I had to wash my hair with soap.
send something backตีกลับ (มันใช้กับจดหมาย)My letter got sent back to me because I used the wrong stamp.
set something upจัดการ…/จัดให้…มีขึ้นOur boss set a meeting up with the president of the company.
set someone upวางกับดัก/วางลูกเล่นเอาไว้The police set up the car thief by using a hidden camera.
shop aroundเทียบราคาI want to shop around a little before I decide on these boots.
show offออกหน้า/โชว์เก่ง/แสดงออกว่าเก่ง (คนไทยเรียกโชว์ออฟ/โชว์พาว)He always shows off on his skateboard.
sleep overค้างคืน (คำไม่เป็นทางการ)You should sleep over tonight if the weather is too bad to drive home.
sort something outจัดจำแนก…/แก้ไข…(ปัญหา)…We need to sort the bills out before the first of the month.
stick to somethingติดอยู่กับการทำบางสิ่ง/ยึดมั่นในการทำบางสิ่งYou will lose weight if you stick to the diet.
switch something offปิด…(เครื่องใช้ไฟฟ้า)…The light’s too bright. Could you switch it off?
switch something onเปิด…(เครื่องใช้ไฟฟ้า)…We heard the news as soon as we switched on the car radio.
take after someoneเหมือน…/ตาม…/เจริญรอย…I take after my mother. We are both impatient.
take something apartรื้อออกเป็นชิ้น ๆ / แกะออกเป็นชิ้น ๆHe took the car brakes apart and found the problem.
take something backนำไปคืนI have to take our new TV back because it doesn’t work.
take offเริ่มบิน/เครื่องขึ้น (ใช้กับเครื่องบิน)My plane takes off in five minutes.
take something offถอดออก (มักใช้กับเครื่องนุ่งห่ม)Take off your socks and shoes and come in the lake!
take something outนำ…ออกCan you take the garbage out to the street for me?
take someone outพา…ไปด้วยMy grandparents took us out for dinner and a movie.
tear something upฉีกI tore up my ex-boyfriend’s letters and gave them back to him.
think backคิดถึงตอน (มักมี to/on ต่อด้วย…) / นึกถึง… (อดีต)…When I think back on my youth, I wish I had studied harder.
think something overพิจารณา…/ไตร่ตรอง…I’ll have to think this job offer over before I make my final decision.
throw something awayทิ้ง/กำจัดออกWe threw our old furniture away when we won the lottery.
turn something downลด…(เสียง)…/หรือลดความแรงของไฟหรือความร้อนPlease turn the TV down while the guests are here.
turn something downปฏิเสธ…I turned the job down because I don’t want to move.
turn something offปิด…(เครื่องใช้ไฟฟ้า)…Your mother wants you to turn the TV off and come for dinner.
turn something onเปิด…(เครื่องใช้ไฟฟ้า)…It’s too dark in here. Let’s turn some lights on.
turn something upเพิ่ม…(เสียง)…/หรือเพิ่มความแรงของไฟหรือความร้อนCan you turn the music up? This is my favourite song.
turn upปรากฎออกมา(อย่างทันทีทันใด)Our cat turned up after we put posters up all over the neighbourhood.
try something onลองสวมใส่…I’m going to try these jeans on, but I don’t think they will fit.
try something outทดลอง…/ลองใช้…I am going to try this new brand of detergent out.
use something upใช้…หมดThe kids used all of the toothpaste up so we need to buy some more.
wake upปลุกWe have to wake up early for work on Monday.
warm someone/something upทำให้…อุ่นขึ้นYou can warm your feet up in front of the fireplace.
warm upเตรียมร่างกายก่อนออกกำลังกาย (ที่คนไทยใช้คำว่าวอร์มร่างกาย)I always warm up by doing sit-ups before I go for a run.
wear offจางลง/ซีดลง/หลุดออกMost of my make-up wore off before I got to the party.
work outออกกำลังกายI work out at the gym three times a week.
work outประสบความสำเร็จOur plan worked out fine.
work something outคำนวณ…ออกมาWe have to work out the total cost before we buy the house.
Share
.