อัพเดต 100+ วลีล่าสุด! Two word verb หรือ Phrasal Verbs (กริยาวลี)

2797

บทความนี้เราพาเพื่อนๆ มาอัพเดตล่าสุดเกี่ยวกับ Two word verb หรือ Phrasal Verbs กับ Engnow กัน ซึ่งก็คือ กริยาวลี เป็นคำกริยาที่ประกอบด้วย คำที่เป็นกริยา (Verb) + คำอื่น (Preposition/Particle) เมื่อรวมกันแล้ว ความหมายจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรืออาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาจากความหมายเดิม 

ตัวอย่าง กริยาวลี Two word verb

.

account for แปลว่า อธิบาย

ask after แปลว่า ถามถึง

ask for แปลว่า ถามหาคนเพื่อทำ..

back away แปลว่า ถอยหลัง

back out แปลว่า ถอนตัว

back up แปลว่า สนับสนุน

bear out แปลว่า พิสูจน์ว่าเป็นจริง

blow out แปลว่า เป่า

blow up แปลว่า พัง/เป่า

boil over แปลว่า เดือดจนล้น

break down แปลว่า พัง, เสื่อมโทรม

break in/into แปลว่า บุกเข้าไป

break off แปลว่า หัก

break up แปลว่า แตกเป็นเสี่ยง ๆ

bring up แปลว่า เลี้ยงดู

burn down แปลว่า ไหม้จนมอด

call at (+place/person) แปลว่า ไปเยี่ยม

call for แปลว่า เรียกร้อง

call off แปลว่า ยกเลิก

call out แปลว่า เรียกออกมา

call up แปลว่า โทร

care about แปลว่า สนใจ, ใส่ใจ

care for แปลว่า สนใจ

carry on แปลว่า ทำต่อไป

carry out แปลว่า ดำเนินการ

catch up with แปลว่า ตามทัน

clean out แปลว่า ทำความสะอาด

clean up แปลว่า เช็ดจนเกลี้ยง

clear away แปลว่า จัดให้เรียบร้อย

clear out แปลว่า ย้ายของออก

close in แปลว่า ปกคลุม

close up แปลว่า ขยับเข้ามาใกล้

come across แปลว่า เจอโดยบังเอิญ

come along แปลว่า มาเป็นเพื่อน

cut down แปลว่า ตัด, โค่น

cut off แปลว่า ถูกตัดสาย (โทรศัพท์)

die away แปลว่า เงียบจางหายไป

die down แปลว่า หมดหายไป, จบไป

die out แปลว่า สูญพันธ์

do away with แปลว่า กำจัด

do up แปลว่า สร้างขึ้นมา

draw back แปลว่า ร่าง

drop in แปลว่า แวะ

hand down แปลว่า ถ่ายทอด

hand in แปลว่า ยื่น

hand out แปลว่า แจก

hand over แปลว่า มอบให้/ส่งมอบ

hang on to แปลว่า ใช้

hold on แปลว่า รอสักครู่

keep off แปลว่า เดินย่ำ

keep on แปลว่า ทำต่อไป

keep out แปลว่า กัน

keep up แปลว่า รักษา/ดูแล

lay out แปลว่า วางแบบแปลน

leave out แปลว่า ปล่อย

let down แปลว่า ปล่อย (ผม)

let in แปลว่า ปล่อยให้เข้าไป

live up to แปลว่า ทำตาม

look after แปลว่า ดูแล

look ahead แปลว่า มองไปข้างหน้า

look for แปลว่า มองหา

look forward to แปลว่า ตั้งตารอคอย

look into แปลว่า ดูอย่างละเอียด

look on แปลว่า เชื่อว่า

look out/watch out แปลว่า ระวัง

look over แปลว่า อ่านแบบคร่าว ๆ

look/see through แปลว่า มองทะลุ

look up แปลว่า ค้นหา

look up to แปลว่า นับถือ (ดูเป็นตัวอย่าง)

look down on แปลว่า ดูถูก

make up (one’s mind) แปลว่า ตัดสินใจ

make up (a story) แปลว่า สร้างเรื่อง

make up (a class) แปลว่า สอนชดเชย

make up แปลว่า แต่งหน้า

pay back แปลว่า คืน

pick out แปลว่า เลือก

point out แปลว่า ชี้ให้เห็น

pull down แปลว่า ดึงลง, ทำลาย

put away แปลว่า เก็บอย่างเรียบร้อย

put down แปลว่า จด

put off แปลว่า เลื่อน

put on แปลว่า สวม

put up with แปลว่า อดทน/ทนต่อ

round up แปลว่า รวบ

run down แปลว่า หมด

run into แปลว่า บังเอิญเจอ

run out of แปลว่า หมด

see…off แปลว่า ไปส่ง (ใคร)

set off แปลว่า ออก

set up แปลว่า สร้าง

settle down แปลว่า ปรับตัว

shut down แปลว่า ปิด

stand for แปลว่า ยืนยัน

stand up for แปลว่า ปกป้อง

stand out แปลว่า โดดเด่น

step up แปลว่า เพิ่ม

take after แปลว่า เหมือนกับ

take back แปลว่า เอาคืน

take off แปลว่า ถอดออก /เครื่องออก

think over แปลว่า คิดทบทวน

turn down แปลว่า ปฏิเสธ

turn out แปลว่า เปลี่ยนไป

wind up แปลว่า สรุป

wipe out แปลว่า กำจัด

work out แปลว่า ออกกำลังกาย

Share
.