หลักการใช้ Tense ของกริยาในประโยคตาม ให้สอดคล้องกันกับ Tense ของกริยาในประโยคหลัก

2742

Sequence of tenses คือ การใช้ Tense ของกริยาในประโยคตาม (Subordinate Clause) ให้สอดคล้องกันกับ Tense ของกริยาในประโยคหลัก (Main Clause) การจะรู้ว่าประโยคไหนเป็นประโยคตามนั้นให้ดูได้ที่คำเชื่อม (Conjunctive) เพราะประโยคตามจะอยู่หลังคำเชื่อมเสมอ และการใช้กริยาของประโยคตามให้สอดคล้องกับกริยาในประโยคหลักนั้นมีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. เมื่อ ประโยค Main clause เป็น Present หรือ  Future tense ประโยค Subordinate Clause จะเป็น tense อะไรก็ได้แล้วแต่ความหมายที่ต้องการหรือเหมาะสม
Main clauseSubordinate Clause
She says Present tenseher name is Mary.Present tensethat she will buy a new computer. Future tense
I hear Present tensethat he is going to France. Present tense
I will know Future tensethat Lisa will arrive tomorrow. Future tense
I will tell the teacher Future tenseI have finished the exam. Present tense

2. หาก Main clause เป็น Past tense ประโยค Subordinate clause ต้องเป็น Past หรือ Future in the Past ตามด้วย

.
Main clauseSubordinate Clause
She said Past tenseher name was Mary. Past tense
He told me Past tensethat he was hungry. Past tense
He died Past tenseBecause he was careless. Past tense

ข้อยกเว้น

2.1 หาก Main Clause จะเป็น Past Tense แต่ถ้าประโยค Subordinate Clause ที่เป็นข้อเท็จจริง หรือมีข้อความบ่งถึงกิริยาอาการที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ หรือเป็นปกตินิสัยในปัจจุบัน ก็ให้ใช้ Present Tense ได้ เช่น

Main clauseSubordinate Clause
The teacher told us Past Tensethat the water boils at 100 degrees. Present Tense
I said Past Tensethat my mother is beautiful. Present Tense

2.2 หาก Main Clause จะเป็น Past Tense แต่ถ้าประโยค Subordinate Clause เป็น Adjective clause จะสามารถใช้ tense อะไรก็ได้ ขึ้นกับความหมายหรือใจความที่้หมาะสม

Main clauseSubordinate Clause
Yesterday Sara gave me the pen
Past Tense
which I am using now.
Present Tense

The woman whom you will see in a moment gave me the pen.

Last week I met my friend whom everybody loves.

2.3 หาก Main Clause จะเป็น Past Tense แต่ถ้า Subordinate clause เป็น adverb clause (Comparison-comparative degree) จะสามารถใช้ tense อะไรก็ได้ ขึ้นกับความหมายหรือใจความที่หมาะสม

I loved you more than he loves you.

He liked you better than he likes me.

Share
.