เทคนิคการเปลี่ยนประโยคจาก Active voice เป็น Passive voice !

11261

ประโยคทั่ว ๆ ไปที่สื่อถึงประธานเป็นผู้กระทำต่อกรรมนั้น ๆ ด้วย อาการ (กริยานั้น ๆ ) เป็นโครงสร้างประเภท Active voice (ประธานกระทำเอง) แต่หากกรรมนั้นสำคัญกว่าผู้กระทำหรือเนื้อหาใจความที่กรรมถูกกระทำนั้นสำคัญกว่า เราก็จะมีการใช้ Passive voice คือเอากรรมเป็นประธานของประโยคได้รูปแบบเป็นประธานถูกกระทำ

ซึ่งเป็นรูปแบบที่ออกสอบบ่อยในข้อสอบ TOEIC และข้อสอบทั่ว ๆ ไป หลายครั้งใช้ในประโยคเชิงธุรกิจหรือที่เป็นทางการเนื่องจากให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถูกกระทำมากกว่า (เช่น เอกสาร, แคตาล็อก ฯลฯ)

.

Active voice คือ  ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำหรือแสดงกริยาโดยตรง 

โครงสร้าง Subject + Verb + Object 

ตัวอย่างเช่น May eats apple. เมย์ทานแอปเปิ้ล

Are the students doing the exercise? นักเรียนกำลังทำแบบฝึกหัดอยู่หรือเปล่า

My brother wrote a letter. น้องชายของฉันเขียนจดหมาย

Passive voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ กริยาที่จะทำเป็นประโยค  Passive Voice  ได้จะต้องเป็นกริยาที่เรียกว่า  Transitive Verb คือคำกริยาที่ต้องการกรรมมารับ  เช่น  eat ,  love , catch , buy , give , see , write , etc.

ส่วน Intransitive Verb  ซึ่งหมายถึงกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารับ เช่น  run ,  walk ,  go ,  fly ,  swim , etc. นั้นจะทำให้เป็น  Passive Voice ไม่ได้

หากประธานเป็นสิ่งไม่มีชีวิต กริยามักอยู่ในรูป Passive voice เนื่องจากประธานไม่มีชีวิต ไม่สามารถกระทำกริยาได้

หลักทั่วไปในการเปลี่ยนประโยค  Active Voice  ให้เป็นประโยค  Passive Voice

1. ให้สลับประธานของประโยค  Active Voice ไปเป็นกรรมในประโยค  Passive Voice โดยมี preposition ‘by’ นำหน้า

2. เอากรรมของประโยค  Active Voice  มาเป็นประธานในประโยค  Passive Voice

3. กริยาของประโยค  Active Voice เมื่อนำมาใช้ในประโยค  Passive Voice  จะต้องเป็นรูปกริยาช่องที่ 3  (Past Participle)  และใช้ตามหลัง Verb to be คือ  is , am , are , was , were , be , being , been  ซึ่งจะใช้  Verb to be  ตัวใดนั้นต้องดู tense ของกริยาเดิมในประโยค  Active เสมอ  จะเปลี่ยนแปลง tense ไม่ได้

โครงสร้าง Subject + Verb to be + Verb 3 (Past Participle)

ตัวอย่างเช่น An apple is eaten by May. แอปเปิ้ลถูกทานโดยเมย์

A picture  is  being  painted  by Anna. รูปภาพถูกวาดโดยอันนา

A letter was written by mybrother. จดหมายถูกเขียนโดยน้องชายของฉัน

The victims in the road accident were taken to the emergency room of the nearest hospital. ผู้เคราะห์ร้ายในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ถูกนำไป ยังห้องฉุกเฉิน  ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด

รูปแบบของ Passive voice สามารถใช้ได้กับทุก Tense ตามตารางสรุปด้านล่าง

TensesACTIVEPASSIVE
Present SimpleV.1is/am/are + V.3 + (by)
Present Continuousis/am/are + V.ingis/am/are + being + V.3 + (by)
Present Perfecthas/have + V.3has/have been + V.3 + (by)
Present Perfect Continuoushas/have been + V.ing*ไม่นิยมใช้แบบ Passive
Past SimpleV.2was/were + V.3 + (by)
Past Continuouswas/were + V.ingwas/were + being + V.3 + (by)
Past Perfecthad + V.3had been + V.3 + (by)
Past Perfect Continuoushad been + V.ing*ไม่นิยมใช้แบบ Passive
Future Simplewill + V.1will + be + V.3 + (by)
Future Continuouswill be + V.ingwill be + being + V.3 + (by)
Future Perfectwill have + V.3will have been + V.3 + (by)
Future Perfect Continuouswill have been + V.ing*ไม่นิยมใช้แบบ Passive
Infinitive To + V1To + Be + V.3
GerundV.1 + ingBeing + V.3

Share
.