หลักการใช้ Comparison of Adjectives (การเปรียบเทียบ)

5158

การสร้างประโยคเปรียบเทียบ นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติม -er -est ที่คำคุณศัพท์แล้ว คำคุณศัพท์บางคำที่ไม่สามารถเติม -er -est ได้ ก็มีหลักการสร้างรูปเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ ดังนี้

การเปลี่ยนรูปของคำคุณศัพท์ให้เป็น comparative adjectives และ superlative adjectives โดยการเติม -er และ -est สามารถทำได้เมื่อคำคุณศัพท์ มีสมบัติดังนี้

.

1. คำคุณศัพท์พยางค์เดียว เช่น 

Positive degree
การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา
Comparative degree
การเปรียบเทียบขั้นกว่า
Superlative degree
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
clearclearerclearest
talltallertallest
softsoftersoftest

อาจจะมีข้อยกเว้นกับคำศัพท์บางคำ เช่น right, wrong, real

2. คำคุณศัพท์พยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวและตามด้วยพยัญชนะตัวเดียว ให้เติมพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำซ้ำก่อนเติม -er และ -est เช่น

Positive degree
การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา
Comparative degree
การเปรียบเทียบขั้นกว่า
Superlative degree
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
bigbiggerbiggest
thinthinnerthinnest

3. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -y ให้เปลี่ยน -y เป็น -i แล้วค่อยเติม  -er และ -est

Positive degree
การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา
Comparative degree
การเปรียบเทียบขั้นกว่า
Superlative degree
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
prettyprettierprettiest
happyhappierhappiest

4. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์ ที่มีเสียงเน้นหนักที่พยางค์หน้าบางคำ เช่น

Positive degree
การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา
Comparative degree
การเปรียบเทียบขั้นกว่า
Superlative degree
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
quietquieterquietest
pleasantpleasanterpleasantest

การเปลี่ยนรูปของคำคุณศัพท์ให้เป็น comparative adjectives และ superlative adjectives โดยการเติม more และ most  สามารถทำได้เมื่อคำคุณศัพท์ มีสมบัติดังนี้

  1. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์ ที่มีเสียงเน้นหนักที่พยางค์หน้าบางคำ เช่น
Positive degree
การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา
Comparative degree
การเปรียบเทียบขั้นกว่า
Superlative degree
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
hopefulmore hopefulthe most hopeful
fertilemore fertilethe most fertile

2. คำคุณศํพท์ 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วย –ed, -ing, -ful, -less, -ous เช่น

Positive degree
การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา
Comparative degree
การเปรียบเทียบขั้นกว่า
Superlative degree
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
worriedmore worriedthe most worried
boringmore boringthe most boring

3. คำคุณศัพท์ที่มีมากกว่า 2 พยางค์ขึ้นไป

Positive degree
การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา
Comparative degree
การเปรียบเทียบขั้นกว่า
Superlative degree
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
beautifulmore beautifulthe most beautiful
intelligentmore intelligentthe most intelligent
expensivemore expensivethe most expensive

คำคุณศัพท์ที่มีรูปเปรียบเทียบพิเศษ คำคุณศัพท์บางคำที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนรูปไปตามโครงสร้างดังที่กล่าวข้างต้น โดยเมื่อเป็นการเปรียบเทียบในขั้นกว่าและขั้นสูงสุด คำคุณศัพท์นั้น ๆ จะเปลี่ยนรูปไปเลย เช่น

Positive degree
การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา
Comparative degree
การเปรียบเทียบขั้นกว่า
Superlative degree
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
goodbetterbest
badworseworst
littlelessleast

Share
.