ประเภทของการเปรียบเทียบ (Comparison) ในภาษาอังกฤษ

2860

ในภาษาอังกฤษมีการเปรียบเทียบ Comparison 3 ขั้น คือ

1. Positive degree (การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา)

.

ประโยคบอกเล่า as + adjective + as

ประโยคปฏิเสธ not + (so, as) + adjective + as

เราใช้ as…as ในการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่เท่ากันหรือเหมือนกันทุกประการ โดยคำคุณศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบในขั้นธรรมดานี้จะไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือเติมคำใด ๆ หลัง adjective นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น

A cat is as big as a dog. แมวตัวใหญ่ใหญ่เท่ากับหมา

A cat is not as big as dog. แมวไม่ได้ตัวใหญ่เท่ากับหมา

A man is as tall as a woman. ผู้ชาย ตัวสูงเท่ากับ ผู้หญิง

A man is not as tall as a woman ผู้ชายไม่ได้ตัวสูงเท่าผู้หญิง

This car is as expensive as that one. รถคันนี้ราคาแพงเท่ากันกับอีกคันหนึ่ง

as + much + uncountable noun + as

as + many + countable noun + as

ตัวอย่างเช่น

He drinks as much coffee  as I do. เขาดื่มกาแฟมากพอๆกับฉัน

as + long + as

ตัวอย่างเช่น

The trip took as long as we had expected it to. ทริปนี้ใช้เวลายาวนานพอๆกับที่เราคาดการณ์ไว้

2. Comparitive degree (การเปรียบเทียบขั้นกว่า) เป็นการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่า  เพื่อแสดงความไม่เท่าเทียมกันของบุคคล 2 คนหรือสิ่งของ 2 สิ่ง

-er + than

ตัวอย่างเช่น

May is older than Ken. เมย์อายุมากกว่าเคน

A man is taller than a woman.  ผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง

Today is hotter than yesterday. วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวาน

more + noun + than

ตัวอย่างเช่น

Alice is more beautiful than Emma. อลิซสวยกว่าเอมม่า

This bag is more expensive than that bag. กระเป๋าใบนี้แพงกว่าใบนั้น

Yesterday we sold more computers than we usually do. เมื่อวานเราขายคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าที่เราเคยขายกันมา

less + (adjective) + than

ตัวอย่างเช่น

This house is less expensive than that one is. บ้านหลังนี้ราคาแพงน้อยกว่าบ้านอีกหลัง

3. Superlative degree (การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด)

the + -est + noun

ตัวอย่างเช่น 

She is the eldest woman in the world. หล่อนคือหญิงที่อายุมากที่สุดในโลก

Minnie is the tallest girl in class. มินนี่คือผู้หญิงที่สูงที่สุดในห้องเรียน

the most + (adjective) + noun

ตัวอย่างเช่น

This is the most expensive car in the world. นี่คือรถที่ราคาแพงที่สุดในโลก

It’s the most difficult part of my exam. มันคือข้อสอบที่ยากที่สุดของฉัน

Share
.