กระจ่าง! ใช้ Which vs That ต่างกันอย่างไร ?

1162

Which มักใช้ในอนุประโยคที่สามารถตัดทิ้งได้ หากตัดแล้วความหมายของทั้งประโยคใหญ่ยังจะเหมือนเดิม เช่น

     The Chao Phraya River, which is the major river in Thailand, is close to my house. (แม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นเเม่น้ำสายหลักของประเทศไทยอยู่ใกล้บ้านฉัน)

.

สังเกตว่า อนุประโยค which is the major river in Thailand. สามารถละทิ้งได้เพราะใครๆ ก็รู้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย

That  สามารถใช้เป็นคำเชื่อมในประโยค แปลว่า ที่ ซึ่ง อัน

The Chaophraya River, that is my favorite river, is located in Thailand. (แม่น้ำเจ้าพระยาคือแม่น้ำที่ฉันชอบมากที่สุดตั้งอยู่ที่ประเทศไทย)

สังเกตว่า อนุประโยค that is my favorite river. ไม่สามารถละทิ้งได้เพราะถ้าตัดออกแล้วความหมายจะไม่เหมือนเดิม ผู้อ่านจะไม่รู้ว่า แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายที่ฉันชอบมากที่สุด

ข้อสังเกต

     – การใช้ which นำหน้าอนุประโยคนั้นจะมีเครื่องหมาย comma คั่นเสมอ ซึ่งสามารถละได้

     – ส่วนการใช้ that นำหน้าอนุประโยคนั้นจะไม่มีเครื่องหมาย comma คั่น นั่นหมายความว่าไม่สามารถละหรือตัดทิ้งได้

ประโยคที่เขียนเหมือนกันแต่ประโยคหนึ่งใช้ that อีกประโยคหนึ่งใช้ Which ความหมายก็ไม่เหมือนกัน เช่น

     Our house that has a red door and green windows needs painting.

     Our house, which has a red door and green windows, needs painting.

ประโยคแรกใช้ that หมายความว่าพวกเรามีบ้านหลายหลัง แต่หลังที่มีประตูสีแดงและหน้าต่างสีเขียวเท่านั้นที่ต้องการการทาสี หากตัดอนุประโยค that has a red door and green windows ออกไปแล้วจะไม่รู้ว่าเป็นบ้านหลังไหน

ประโยคที่สองใช้ Which หมายความว่าพวกเรามีบ้านอยู่แค่หลังหลังเดียว บ้านหลังนี้มีประตูสีแดงและหน้าต่างสีเขียว และบ้านนี้ต้องการการทาสี หากตัดอนุประโยค, which has a red door and green windows, ออกไปแล้ว บ้านหลังนี้ก็คือบ้านหลังเดียวที่เราพูดถึง ดังนั้นสามารถตัดออกได้และให้ความหมายเหมือนเดิม

Share
.