affect VS effect ความหมายเหมือนกัน ใช้ต่างกันอย่างไร ?

137

Affect และ Effect มีความหมายเหมือนกันคือ ผลกระทบ มักจะถูกใช้สับสนอยู่บ่อยๆ เรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าการใช้แตกต่างกันอย่างไร

Affect (์Noun) หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์ เป็นศัพท์เฉพาะทางในจิตวิทยา ไม่นิยมใช้เนื่องจากเป็นคำศัพท์เฉพาะทาง เช่น

.

She displayed a happy affect. หล่อนแสดงอารมณ์มีความสุข

Affect (Verb) หมายถึง มีผลกระทบ ส่งผลกระทบ  เป็นความหมายที่ถูกใช้มากกว่า เช่น

The flood will affect our trip this weekend. น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อทริปสุดสัปดาห์นี้

This crisis affects the labour market. วิกฤตินี้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน

How has the pandemic affected global supply chains? โรคระบาดส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอย่างไร

The drought affects the growth of plants. ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช

Effect (Noun) หมายถึง ผลกระทบ หรือผลลัพธ์ เป็นความหมายที่ถูกเป็นหลัก เช่น

The effect of eating candy is cavities. ผลกระทบของการกินลูกอมทำให้ฟันผุ

The effect of the crisis was worse in the cities and on big business. ผลกระทบต่อวิกฤตินี้ทำให้เมืองและธุรกิจขนาดใหญ่แย่

Effect (Verb)  หมายถึง ทำให้เกิดผลลัพธ์บางสิ่งบางอย่าง เป็นความหมายที่ใช้น้อยกว่า และ เป็นคำทางการ เช่น

We are trying to effect change in this country. เรากำลังพยายามทำให้ประเทศนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีคำว่า

side-effect (Noun) หมายถึง ผลข้างเคียง เช่น

Taking drugs can have negative side-effects to the body. การเสพยาเสพติดจะส่งผลข้างเคียงไม่ดีต่อร่างกาย

  • สรุป การใช้ Affect ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคำกริยา (Verb) ส่วนคำว่า Effect ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคำนาม (Noun) 

ตามโครงสร้าง

The effect of …something…

Something.. affect …something…

.