ความแตกต่างของ Take away, Take down และ Take over

2252

Take away , Take down และ Take over คำเหล่านี้มีคำนำหน้าคือ Take เหมือนกันแต่ความหมายจริงๆ แล้วนั้นแตกต่างกันอย่างไร แล้วคำคำหนึ่งมีความหมายอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ความหมายที่หลากหลายของ Take away

.

Take away :  นำไปด้วย หยิบไปด้วย เอาไป นำกลับ

ตัวอย่าง The teacher took my phone away until the end of the class.

Take away: ทำให้บางสิ่งบางอย่างหลายไป ลบออก เช่น ลบความรู้สึก ลบความเจ็บปวด ไม่รู้สึกอะไร

ตัวอย่าง I need something to take away my pain.

Take away:  หักออก ลบออก ถอนออก สามารถใช้ได้กับตัวเลข การคำนวณ

ตัวอย่าง Twenty take away six is fourteen.

ความหมายที่หลากหลายของ Take over

Take over:  เข้าควบคุม ดูแลแทน

ตัวอย่าง I have decided to take over the family business now that my father has retired..

Take over: ถือครองกิจจการ ซื้อธุรกิจ เป็นเจ้าของแทน ถือหุ้นใหญ่

ตัวอย่าง Our company has been taken over by a British conglomerate.

Take over:  พิชิต เพื่อชัยชนะโดยเฉพาะในสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์

ตัวอย่าง Gibraltar was taken over by a Castilian force in August 1492

ความหมายที่หลากหลายของ Take down

Take down:  เขียนบางสิ่งบางอย่างลงไป เช่น เมื่อคุณได้ยินข้อความ หรือดูบางสิ่งบางอย่างแล้วจดบันทึก หรือเขียโน๊ตลงไป

ตัวอย่าง The employer took down notes during the interview.

Take down: ลบออก กำจัด นำออก เอาออกไป

ตัวอย่าง I need to take down the Christmas lights.

Take down:  ถอดเสื้อผ้าลง เช้น ถอดกางเกง หรือกระโปรง

ตัวอย่าง The nurse asked me to take down my pants so she could give me the injection.

Share
.