คำศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Culture)

4980

พวกเราภูมิใจในวัฒนธรรมไทยกันมั้ยคะ สิ่งเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าคุณจะเดินทางไปในต่างถิ่นต่างแดนแห่งใดบนโลก หนึ่งในหัวข้อที่มักถูกนำมาเป็นหัวข้อในการสนทนาบ่อยครั้งคือเรื่องของวัฒนธรรม โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมักชื่นชมในวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น วิถีชาวบ้านในจังหวัดต่างๆ การทักทายด้วยการไหว้ หรือกิจกรรมไทยอย่างมวยไทย ที่ช่วต่างชาติชื่นชอบกันมาก เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมกันต่อเลย

Acculturation การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม

.

Globalisation โลกาภิวัฒน์

Belief ความเชื่อ

Stereotype การเหมารวมถึงลักษณะคนทั่วไป

Emigrant ผู้ย้ายถิ่นออก

Ethnic group กลุ่มชาติพันธุ์

Folkways วิธีชาวบ้าน

Monotheism ความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว

Subculture วัฒนธรรมย่อย

Race เชื่้อชาติ

Population Density ความหนาแน่นของประชากร

Culture shock อาการที่เกิดขึ้นเมื่อไปอยู่ห่างไกลจากประเทศที่เกิดหรืออาการที่เกิดจากความไม่ชินกับวัฒนธรรมและสภาพสิ่งแวดล้อม

Fortune Telling ดูดวง

Thai Boxing มวยไทย

Thai greeting การไหว้

Share
.