คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและธนาคารน่ารู้

2329

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการธนาคารที่พบได้บ่อยในทุกๆ วันของชีวิตเพื่อนๆ ที่เราเห็นได้เมื่อเดินเข้าธนาคารหรือเจออยู่ในใบเสร็จ จดหมายหรืออีเมลล์ของธนาคาร เพื่อนๆ เคยสงสัยมั้ยว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้าง และมีคำศัพท์ไหนที่น่ารู้

 • Account บัญชี
 • Bankbook/ Passbook สมุดเงินฝาก
 • Balance ยอดคงเหลือ
 • Cheque เช็ค
 • Branch สาขา
 • Credit Card บัตรเครดิต
 • Debit Card บัตรเดบิต
 • Deposit การฝาก
 • Withdraw การถอน
 • Interest ดอกเบี้ย
 • Payee ผู้รับเงิน
 • Pay in การจ่ายด้วยเงินหรือเช็คเข้าบัญชีธนาคาร
 • Pay-in Slip ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร
 • Loan การกู้ยืม
 • Overdraft จำนวนเงินที่เป็นหนี้ธนาคาร
 • Statement รายการเดินบัญชีของลูกค้าธนาคาร
 • Signature ลายเซ็นต์
 • Sign เซ็นต์
 • Bank Transfer การโอนเงินผ่านธนาคาร
 • accumulated profit กำไรสะสม
 • accumulated retirement เงินสะสม
 • administrative budget งบประมาณการบริหาร
 • advance payment จ่ายเงินล่วงหน้า
 • advanced money เงินทดรอง
 • allowance เงินอุดหนุน
 • allowance for uncollectibles สำรองหนี้สูญ
 • annual income รายได้ประจำปี
 • value added tax (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • working capital เงินทุนหมุนเวียน
 • net profit กำไรสุทธิ กำไรจากการปฏิบัติการหลังหักภาษีเงินได้แล้ว
 • net receipts รายรับสุทธิ
 • net sales ยอดขายสุทธิ
Share
.
.