จำขึ้นใจ! ประโยคเงื่อนไข IF clause Part 1/2

1721

If clause หรือ Conditional sentences คือ ประโยคเงื่อนไข ซึ่งจะมีตัว Relative เช่น if, unless, suppose (that)

บทเรียนใหม่ๆ ส่งตรงทุกวันฟรี พร้อม eBook สุดพิเศษจาก Engnow สมัครสมาชิกเว็บไซต์ที่นี่เลยฟรี >> คลิก

.

แต่ส่วนใหญ่จะใช้ if ส่วนของ main clause คือ ส่วนของประโยคหลัก เป็นประโยคที่แสดงผลของเงื่อนไขนั้นๆ ส่วนของ if clause คือ ส่วนของเงื่อนไข หรือส่วนที่เป็นเหตุการณ์สมมติ โครงสร้างของประโยคสามารถที่จะเอา If clause นำหน้า Main clause หรือ เอา Main clause นำหน้า If clause ก็ได้ เช่น

If clause , Main clause
If you love me, I will love you.
Main clause If clause
I will love you if you love me.

ถ้าส่วนของ if clause ขึ้นก่อน จะต้องมีเครื่องหมายคอมมา (,) คั่นอยู่ตรงกลาง แต่ถ้าเอาส่วนของ main clause ขึ้นก่อน ก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมมา (,) 

โดย รูปแบบของประโยคเงื่อนไขมีดังนี้

1. ZERO Conditional Sentences

If + present simple, …. present simple.
                    if clause             main clause
     
วิธีใช้: ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง เหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น

  • If water reaches 100 degrees, it boils. เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส น้ำจะเดือดเสมอ
  • If you boil water, it changes into steam. เมื่อน้ำเดือด มันจะกลายเป็นไอน้ำ
  • If you are right, I am wrong. ถ้าคุณถูก ฉันผิด
  • If I am tired, I go to sleep. ถ้าฉันเหนื่อน ฉันนอน (ทุกครั้งที่ฉันรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้า ฉันนอนเอาแรงก่อน)

2. FIRST Conditional Sentences

            if + present simple, … will + infinitive
           If + subject + V1, subject + will/be going to + V1
      if clause                    main clause

วิธีใช้:  ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน นำไปใช้กับเหตุกาณ์ที่คิดว่าน่าจะเป็นจริงได้ในอนาคต เหตุกาณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง ใช้สำหรับพูดว่าถ้าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเช่น

  • I will help him if he ask me. ฉันจะช่วยเขา หากเขาถามฉัน
  • If I have time, I will help you. ถ้าฉันมีเวลาพอ ฉันจะช่วยคุณเอง
  • If I study hard, I will pass the exam. ถ้าฉันเรียนหนักๆ ฉันจะสอบผ่าน
  • You must pass this test  if you read this book. คุณต้องผ่านการทดสอบแน่ๆ ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ 

อ่านต่อ จำขึ้นใจ! ประโยคเงื่อนไข IF clause Part 2/2


อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

Share
.