8 คำกริยาที่เอาไว้ใช้กับ “Money”

2058

1. To Earn 

2. To Pay

3. To Save

4. To Borrow 

5. To Lend

6. To Cut 

7. To Pay back

8. To Chip in

.

1. To Earn: to get (money, a salary, etc.) for work that you have done.

ได้รับ (เงินเดือน เงิน ฯลฯ)

ตัวอย่างเช่น

I earn 40,000 baht each month

= ฉันได้รับเงินเดือน 40,000 บาทในแต่ละเดือน

2. To Pay : to give money for goods or services.

จ่าย

ตัวอย่างเช่น

= I have to pay for my own college

ฉันต้องจ่ายค่าเทอมเอง

3. To Save :  to keep (someone or something) safe : to stop (someone or something) from dying or being hurt, damaged, or lost.

เก็บออม

ตัวอย่างเช่น

You need to save money for emergency situations

= คุณจำเป็นต้องเก็บออมเงินเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน

4. To Borrow : to take and use (something that belongs to someone else) for a period of time before returning it.

ยืม

ตัวอย่างเช่น 

Can I borrow money for a deposit on a house?

= ฉันขอยืมเงินไปเป็นค่ามัดจำบ้านได้มั้ย?

5. To Lend : to give (something) to (someone) to be used for a period of time and then returned.

ให้ยืม

ตัวอย่างเช่น

I lend money to a friend

= ฉันเพื่อนยืมเงิน

6. To Cut : to spend less money generally

ตัด(รายจ่าย)

ตัวอย่างเช่น

They cut investment money for the next period 

= พวกเขาตัดงบลงทุนในช่วงต่อไป

7. To Pay back : to return money that you owe.

จ่ายคืน

ตัวอย่างเช่น

I need to pay back this money for her

= ฉันจำเป็นต้องจ่ายเงินคืนให้เธอ

8. To Chip in : to contribute some money with other people.

ออก/หาร(ค่าใช้จ่าย)

ตัวอย่างเช่น

We all chipped in some money for the beer and pizza

= เราทุกคนช่วยกันออกเงินค่าเบียร์และพิซซ่า


อ่านต่อ “เรียนรู้การใช้ if clause (Conditional Sentences) แบบจำได้ขึ้นใจ”

อ่านต่อ “ประโยคคำถามประจำวันที่ขึ้นต้นด้วย ARE”

อ่านต่อ “ความแตกต่างระหว่าง MUST และ HAVE TO”

Share
.