สระในภาษาอังกฤษและวิธีอ่าน

26418

สระภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า Vowels ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ตัว ได้แก่ a, e, i, o, u และ y นั่นเอง มาดูกันว่าแต่ละตัวออกเสียงอย่างไรบ้าง

1. a = แอ

.

เช่น   bat, fan, pan hand, land, map, tax, pack

2. a = เอ (มักจะลงท้ายด้วย -ay)

เช่น   play, may, pay, day, say, way

3. a = อา (มักจะลงท้ายด้วย -ar)

เช่น   car, dark, sharp, farm, park, card

E

1. e = อี (มักจะมี -ea ตรงกลาง)

เช่น   tea, meat, bean, leaf, weak, beach

2. e = เอ

เช่น   pet, red, desk, lend, tell, send, rent

I

1. i = อิ

เช่น   rid, fish, big, ring, pin, fix

2. i = ไอ

เช่น   shine, nine, knife, wife, ride, line

O

1. o = โอ

เช่น   rose, nose, note, rope, home

2. o = ออ

เช่น   lock, box, long, bomb, clock, top

3. oo = อุ, อู

เช่น   good, book, look, food, room, noon

U

1. u= อะ

เช่น   cut, bus, gun, us, run, dust

นอกจาก a e i o u แล้วรู้หรือไม่ว่า y สามารถเป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ ได้ด้วยนะ

Y

1. y = อาย

เช่น   fly, cry, eye, dry, spy, why, deny

2. y= อี

เช่น   daily, rainy, baby, sunny


อ่านต่อ “ภาษาอังกฤษในจดหมายและอีเมล์”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART I + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART II + ตัวอย่างการใช้”

Share
.