วิธีใช้ JUST/ YET/ ALREADY

11882

 JUST

YET

ALREADY

ปกติแล้วจะใช้กับ Present Perfect Tense 

.

JUST = a short time ago (เวลาที่ลวงไปหยก ๆ เมื่อไมนานนี้ พึ่งเกิดขึ้น)

ใช้ในประโยคบอกเล่า อธิบายเหตุการณที่พึ่งเกิดขึ้น

โครงสร้าง: have/has + just + V3

Ex: She has JUST arrived.

(เธอเพิ่งจะมาถึง)

ALREADY = before you / I expected (เกิดขึ้นแล้ว เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่เราคิด)  

= ใช้อธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นไปแล้ว ก่อนที่เราคาดการไว้ในประโยคบอกเล่า  

โครงสร้าง: have / has + already + V3

Ex: She has ALREADY arrived. 

(เธอมาถึงแล้ว)

YET = until now จนถึงปัจจุบัน

– เราใช้ในประโยคปฏิเสธ (ยังไม่ได้…)

– และใช้ประโยคคําถาม (..หรือยัง) 

– yet  จะอยู่ท้ายประโยคเสมอ 

Ex: She hasn’t arrived YET. 

(เธอยังมาไม่ถึง)

Has she arrived YET? 

(เธอมาถึงแล้วหรือยัง?)


อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

Share
.