ใช้อะไรกัน Borrow หรือ Lend ? มาดูที่ถูกต้อง

6324

คำกริยาสองคำนี้มักก่อให้เกิดความสันสนอย่างมาก
คุณรู้วิธีใช้สองคำนี้ไหม?
Borrow คุณยืมบางอย่างจากใครสักคน หรืออีกนัยหนึ่ง คุณเอาบางอย่างมาจากใครสักคนตามช่วงเวลาที่จำกัด

Ex: – I borrowed $10 from Jeff. ฉันยืมเงิน 10$ จากเจฟ
– I’ve borrowed Bill’s car. ฉันยืมรถของบิล
– Julie borrowed her mom’s car จูลี่ยืมรถแม่ของเธอ
Lend คุณให้ใครบางคนยืมบางอย่าง หนืออีกนัยหนึ่ง คุณให้บางอย่างกับใครสักคนในช่วงเวลาที่จำกัด
Lend มักจจะตามด้วยคำสรรพนามประเภทบุคคล me/her/us.

.

Ex: I lent $10 to Jeff. ฉันให้เจฟยืม 10$
– Mom lent her car to Julie แม่ให้จูลี่ยืมรถ
– I’ve lent Bill $100 for two weeks. ฉันให้บิลยืมเงิน 100$ สองอาทิตย์
อ่านประโยคดีๆ แล้วตัดสินใจว่ามันเป็น Lend หรือ Borrow กริยาบางตัวอาจต้องอยู่ในรูปอดีต จงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้ดี


อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

อ่านต่อ “รวมวัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ และวิธีการอ่านที่ถูกต้อง”

อ่านต่อ “คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย”

Share
.