การใช้ To…,for… และ so that…

1654

มาลองดูตัวอย่างเหล่านี้กัน

 • I phoned the restaurant to reserve a table.
 • What do you need to make bread?
 • We shouted to warn everybody of the danger.
 • This letter is to confirm the decisions we made at our meeting last week.
 • The president has a team of bodyguards to protect him.

จากตัวอย่างด้านบน เราใช้ to เพื่อบอกถึงจุดประสงค์ที่เราทำว่าทำเพื่ออะไรอย่างเช่น to reserve = เพื่อจอง, to make = เพื่อทำ คือเราจะใช้เพื่อให้รู้ถึงจุดประสงค์ของประโยคนั้นๆว่าเพื่ออะไร
.
.

.

เราสามารถพูดได้ว่า “a place to park”, “something to eat”, “’work to do” อย่างเช่น

 • It’s difficult to find a place to park in the centre. (= a place where you can park)
 • Would you like something to eat? (= something that you can eat)
 • Do you have much work to do? (=work that you must do)
 • I get lonely if there is nobody to talk to.
 • I need something to open this bottle with.

.
.

นอกจากนั้นเรายังใช้ money/time/chance/opportunity/energy/courage (etc.) to do something เพื่อทำอะไรบางอย่าง อย่างเช่น

 • They gave us money to buy food.
 • Do you have much opportunity to practise your English?
 • I need a few days to think about your proposal.

.
.
.

ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบตัว for … และ to … กัน

For + NounTo + Verb
We stopped for petrol.We stopped to get petrol.
I had to run for the bus.I had to run to catch the bus.


เราสามารถพูดได้ว่า “for somebody to do something”

เช่น 

 • There weren’t any chairs for us to sit on, so we sat on the floor.
  (ไม่มีเก้าอี้ให้เรานั่ง เราเลยต้องนั่งบนพื้น)

.
.

เรายังสามารถใช้ for -ing or to … เพื่อพูดถึงจุดประสงค์ทั่วไปของบางสิ่งบางอย่าง อย่างเช่น

 • I use this brush for washing the dishes. หรือ … to wash the dishes.

.
.

แต่เราจะไม่ใช้ for -ing เพื่อบอกว่าทำไมใครบางคนถึงทำบางสิ่งบางอย่าง อย่างเช่น

 • I went into the kitchen to wash the dishes. (ไม่ใช่ for washing)

.
.

นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ What … for? เพื่อถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบางสิ่งบางอย่าง อย่างเช่น

 • What is this switch for?
 • What did you do that for?

.
.
.

So that

เราจะใช้ so that (not to … ) โดยเฉพาะ  

 1. เมื่อวัตถุประสงค์เป็นด้านลบ (so that .. . won’t/wouldn’t): 
 • I hurried so that I wouldn’t be late. (= เพราะฉันไม่อยากสายจริงๆ) 
 • Eat something now so that you won’t (or don’t) get hungry later.

.
.

 1. ใช้กับ can หรือ could (so that .. . can/could):
 • She’ll learn English so that she can study in Canada.
 • We moved to London so that we could see our friends more often.

.
.

 1. เรายังสามารถตัด that ออกได้ อย่างเช่น
 • I hurried so that I wouldn’t be late. หรือ I hurried so I would not be late.
Share
.