ในแต่ละตำราภาษาอังกฤษ If Clause แต่ละแบบ ก็จะเรียกไม่ค่อยเหมือนกัน

1407

ดังนั้น เอาง่ายๆละกันครับว่า มันมีการใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ 4 แบบ โดยเราจะเรียกง่ายๆว่า ‘If4’ (ไม่ใช่ F4 นะคร๊าบ) ดังนี้

  • แบบที่ 1 If + Present Sim →  Present Sim ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงทั่วไป เช่น

            If you heat water, it boils. ถ้าคุณต้มน้ำ น้ำก็เดือด

.

If you get here before seven, we can catch the early train. ถ้าคุณมาถึงที่นี่ก่อน 7 โมง เราก็สามารถขึ้นรถไฟไปได้เร็ว

If I have to drive, I can’t drink alcohol. 

ถ้าจะต้องขับรถ ผมไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
.
.
.

  • แบบที่ 2 If + Present Simple →  will + V1 ใช้กับเหตุการณ์ ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เช่น

If I have enough money, I will go to Japan. 

ถ้าฉันมีเงินพอ ฉันจะไปญี่ปุ่น

If he is late, we will have to start the meeting without him. ถ้าเขามาสาย เราจะต้องประชุมโดยไม่มีเขา
.
.
.

  • แบบที่ 3 If + Past Simple →  would + V1 / Past Simple + V2

ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต 

ตัวอย่างเช่น

If I knew her name, I would tell you. 

ถ้าฉันรู้ชื่อเธอ ฉันจะบอกคุณ

She would be safer if she had a car. 

เธอน่าจะปลอดภัยกว่านี้ ถ้าเธอมีรถ

It would be nice if you helped me do the housework. 

มันน่าจะดี ถ้าคุณได้ช่วยฉันทำงานบ้านบ้าง

If I were you, I would call her. 

ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันน่าจะโทรหาเธอ
.
.
.

  • แบบที่ 4 If + Past perfect →  would have + V3/ Past perfect + Had + V3 

ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต 

ตัวอย่างเช่น

If you had worked harder, you would have passed your exam.  ถ้าคุณขยันให้มากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน

If you had asked me, I would have told you. ถ้าคุณถามฉัน ฉันก็น่าจะบอกคุณไปแล้ว

….หรือจะเขียนโดยเอาเอา if ไว้ตรงกลางระหว่างทั้ง 2 ประโยคก็ได้ เช่น

I would have been in big trouble if you had not helped me. ฉันน่าจะมีปัญหาไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ช่วยฉันไว้
*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*
คำถามทดสอบ:

1) การใช้ If ในประโยคที่เป็นสถานการณ์จริงทั่วไป ต้องเขียนในรูปแบบใด

a.    If I had to drive, I can’t drink alcohol.          
b.    If I have to drive, I couldn’t drink alcohol.         
c.    If I have to drive, I can’t drink alcohol.       
d.    If I had to drive, I couldn’t drink alcohol. 

2) การใช้ If ในประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ต้องเขียนในรูปแบบใด

a.   If the weather is too cold, I won’t go outside.          
b.   If the weather is too cold, I will go outside.         
c.   If the weather was too cold, I won’t go outside.         
d.   ถูกทั้งข้อ a. และ b.

3) การใช้ If ในประโยคที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ต้องเขียนในรูปแบบใด

a.   If I had met you before, we would have been together.         
b.   If I met you before, we would have been together.       
c.    If I had met you before, we will be together.     
d.   ถูกทุกข้อเฉลย :


1. ( ข้อ c. ) เพราะประโยคที่เป็นสถานการณ์จริงทั่วไป ต้องอยู่ในรูปแบบ ‘If + Present Sim →  Present Sim’ (ข้อ d. ถูกหลักแกรมม่าร์ก็จริง แต่เขียนแบบเจาะจงเป็นรูปอดีตกาล)


2. ( ข้อ d. ) เพราะประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ต้องเขียนในรูป ‘If + Present Simple →  will + V1’ โดยจะเป็นรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้


3. ( ข้อ a. ) เพราะประโยคลักษณะที่ถูกต้องตามโจทย์ ต้องอยู่ในรูป ‘If + Past perfect →  would have + V3….’

Share
.