สรุปสั้น Adverb of time กริยาวิเศษณ์เกี่ยวกับเวลา

10726

ทำความรู้จัก Adverb of time

Adverb of time หรือคำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา ซึ่งสามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ระยะเวลานานแค่ไหน ซึ่งโดยปกติจะมีหลักการใช้ที่ Adverb of time ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการวาง หรือบริบทที่เราต้องการใช้ วันนี้เราสรุปวิธีการใช้ Adverb of time มาฝากทุกคนกัน

.

Adverb of time ที่บอกว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ โดยส่วนใหญ่มักจะถูกวางไว้ท้ายประโยค

ยกตัวอย่าง

We got back from our vacation yesterday. เราพึ่งกลับมาจากการพักผ่อนนวันหยุดเมือ่วานนี้

หากเป็นการ Adverb of time ไว้หน้าหรือหลัง กริยาหลัก โดยปกติจะพบในการเขียนซึ่งมีความเป็นทางการ

ยกตัวอย่าง

The book was delivered yesterday with a note saying the bill for it would follow in a day or two.

หากเป็นการ Adverb of time ที่ขึ้นต้นประโยค หมายความว่าประโยคนั้นต้องการเน้นความสำคัญของเวลาเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้น (เน้นช่วงเวลาเป็นพิเศษ)

ยกตัวอย่าง

Yesterday the police deduced that he must have left his apartment in the evening.

เมื่อวานนี้ตำรวจคาดการณ์ว่าเขาออกจากอพาร์ตเมนท์ไปตอนเย็น

ยกตัวอย่าง Adverb of time เพิ่มเติม

  • I may eat something later, but I’m not hungry now.
  • Dr Jones is very busy but I’m sure she’ll be able to fit you in tomorrow.
  • Police questioned him and he was later arrested.

Adverb of time ที่บอกว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นระยะเวลานานแค่ไหน

โดยส่วนใหญ่มักจะถูกวางไว้ท้ายประโยค

ยกตัวอย่างเช่น

  • They’ve been following us all day. เขาตามพวกเรามาตลอดทั้งวัน
  • She walked for 45 minutes per day. หล่อนเดินเป็นระยะเวลา 45 นาทีต่อวัน
  • I haven’t seen your old lady for months, Bill. บิล,ฉันไม่ได้เจอหญิงชราคนนั้นหลายเดือนแล้ว
  • It was the band’s first live performance since May 1990. นับเป็นการแสดงสดครั้งแรกของวงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2533

Adverb of time ที่บอกว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นระยะเวลานานแค่ไหน for จะต้องตามด้วยช่วงระยะเวลาเสมอ ในขณะที่ since จะต้องตามด้วยเวลา ณ. จุดใดจุดหนึ่งอย่างชัดเจน

หากในประโยค  1 ประโยคมี Adverb of time หลายตัว มีหลักการอย่างไรในการวางตำแหน่ง

1= ระยะเวลา 2 = ความถี่ 3= เกิดขึ้นเมื่อไร

ยกตัวอย่าง

I worked out for 30 minutes everyday. 1= ระยะเวลา 2 = ความถี่

I interned for 3 months last year.  1= ระยะเวลา 3=  เกิดขึ้นเมื่อไร

ทดสอบความเข้าใจ

1. Yesterday the police deduced that he must have left his apartment in the evening. การวาง Adverb of time ไว้หน้าประโยคมีนัยสำคัญอย่างไร?

A. เพื่อเป็นการเน้นความสำคัญของช่วงเวลา  B. Yesterday สามารถวางไว้ได้ทุกตำแหน่งในประโยค

2.จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง  “I have been happily married ______26 years, _____the age of 21.”

A. since, for B. for, since

3.จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง  “The candle is only good  _______and must be replaced on the seventh day. ”

A.for a week B. since a week

เฉลย 1. A 2. B 3. A

Share
.