สรุปกระชับ Adverb of frequency

8714

Adverb of frequency

 คือ คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความถี่ของเหตุการณ์ หรือการกระทำต่าง ๆว่ามีมากน้อยเพียงใด   

.

Daily Routine:

        Adverb of frequency มักจะพูดถึงการทำกิจกรรมที่เราทำอยู่เป็นประจำ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Daily routine

ซึ่งมีอะไรบ้างนั้น ยกตัวอย่างเช่น

                   I get up ฉันตื่นนอน                         I take a shower ฉันอาบน้ำ

                   I get dressed ฉันใส่เสื้อผ้า                  I have breakfast ฉันทานอาหารเช้า

                   I go to work ฉันไปทำงาน                  I start work at 9 ฉันเริ่มงานตอนเก้าโมง

                   I have a lunch ฉันทานอาหารเที่ยง        I arrive home ฉันกลับบ้าน

                   I watch TV ฉันดูทีวี                         I go to bed ฉันเข้านอน

. Vocabulary/phrases:

% Adverbs of frequency ความหมาย
100% always เสมอ
90% usually ปกติ
80% normally / generally โดยทั่วไป
70 % often / frequently บ่อย ๆ
50% sometimes บางครั้ง
30% occasionally บางโอกาส
10% seldom นาน ๆ ครั้ง
5% hardly ever / rarely แทบจะไม่เคย/แทบจะไม่
0% never ไม่เคย

เพลงความถึ่ 9 Adverbs of frequency

Always, usually  frequently, regularly

ทั้งหมด แปลว่าถี่   เกิดขึ้นทุกที เสมอๆ

Often, generally, normally บ่อยๆนะเธอ

Sometimes บางครั้งเผลอ คิดถึงเธอ occasionally

  • Always = สม่ำเสมอ

ยกตัวอย่าง

I always get up early. ฉันตื่นเช้าสม่ำเสมอ

  • Usually = ปกติ

ยกตัวอย่าง

She usually read a book. หล่อนอ่านหนังสือเป็นปกติ (อ่านเป็นประจำ)

  • Normally = บ่อยๆ

ยกตัวอย่าง

What do you usually eat for breakfast? อาหารเช้าที่เธอทานบ่อยๆคืออะไรเหรอ?

  • Often = มักจะ

ยกตัวอย่าง

She has often gone on vacation in summer.  เธอมักจะไปพักร้อนในช่วงฤดูร้อน

  • Sometimes = บางครั้ง

ยกตัวอย่าง

Sometimes Chana is late. Chana is late sometimes. ชนะมาสายเป็นบางครั้ง

  • Occasionally = บางโอกาส

ยกตัวอย่าง

Occasionally they visited me. They visited me occasionally. พวกเขามาเยี่ยมฉันเป็นบางโอกาส

  • Seldom = นานๆครั้ง

ยกตัวอย่าง

Pete seldom helps his mother in the kitchen. นานๆครั้งที่พีทจะช่วยแม่ในครัว

  • Hardly = แทบจะไม่

ยกตัวอย่าง

Manee hardly ever gets up before noon. มณีแทบไม่เคยตื่นนอนก่อนเที่ยง

  • Never = ไม่เคย

ยกตัวอย่าง

Jack never iron clothes แจ็คไม่เคยรีดเสื้อผ้า

Structure: ตำแหน่งของ Adverb of Frequency จะแทรกตัวอยู่ตามกลุ่มกริยา ดังนี้

          1. คำบอกความถี่อยู่หน้ากริยาหลัก (ยกเว้นกริยาหลักคือ Verb to be)

                    Subject + Adverb of Frequency + Main verb

          2. Verb to be เป็นกริยาหลักจะวางคำบอกความถี่ไว้หลัง Verb to be

                    Subject + Verb to be + Adverb of Frequency

          3. ถ้าในประโยคมีกริยาช่วย (have, will, must, might, could, would, can, etc.)                                           คำบอกความถี่จะอยู่ระหว่างกริยาช่วยกับกริยาหลัก

                    Subject + Auxiliary verb + Adverb of Frequency + main verb

          4. Adverb บางคำสามารถอยู่ต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้ ได้แก่ occasionally,                        sometimes, usually, normally, often

          5. Adverb บางคำอยู่ต้นประโยคไม่ได้ ได้แก่ always, rarely, seldom, hardly, ever, never

ทดสอบความเข้าใจ

1. ประโยคในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

A. Hardly, I saw him at the office.      B. I normally saw him at the office.  

2. ถ้าจะบอกว่า “นานๆครั้งเดเนียลจะเสนอความคิดเห็น” ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

A. Danial seldom offered an opinion. B. Danial offered an opinion sometimes.

3. ถ้าจะบอกว่า “ฉันแทบจะรอไม่ไหวกับความสนุกที่กำลังจะเริ่มขึ้น!” ข้อใดถูกต้อง?

A. I can hardly wait for the fun to begin!       B. Occasionally I can wait for the fun to begin!

เฉลย

1. B     2. A     3. A

Share
.