หลักการจำและใช้ each other vs one another

9286

Each other และ One another  เป็น pronoun แปลว่า “ซึ่งกันและกัน” แต่สองคำนี้มีการใช้ที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

  1. Each other ใช้กับ คนสองคน หรือ ของสองสิ่ง

2. One another ใช้กับคนหรือสิ่งของที่มากกว่า 2 ขึ้นไป

.

ประโยคที่ใช้ each other หรือ one another จะมีประธานคนเดียวไม่ได้ จะเป็นคนใดคนหนึ่งทำฝ่ายเดียวไม่ได้ ถ้าไม่ทำให้อีกฝ่ายก็ไม่ได้เหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น

Ann smiled at me and I smiled at Ann. แอนยิ้มให้ฉัน และฉันยิ้มให้แอน

เมื่อมีคนสองคน ทำกิริยา เดียวกัน เราสามารถพูดใหม่ ให้สั้นลงได้ด้วยการใช้ each other 

ดังนั้นประโยคจะเปลี่ยนเป็น

We smiled at each other.

Ken looks at his girlfriend and his girlfriend looks at Ken. เคนมองมาที่แฟนของเขา และแฟนของเขาก็มองมาที่เคน

เปลี่ยนเป็น

Ken and his girlfriend looked at each other. หรือ They looked at each other.

Jane loves Max. Max loves Jane. เจนรักแมกซ์ แมกซ์รักเจน

เปลี่ยนเป็น

Jane and Max love each other. หรือ They love each other.

ถ้ามีประธานมากกว่า 2 คน ก็จะใช้คำว่า one another แทน

People should help one another. ผู้คนควรช่วยเหลือกันและกัน

The students are speaking to one another. พวกนักเรียนกำลังคุยกัน

We love each other. เรารักกันและกัน ( 2 คน )

We love one another. เรารักกันและกัน ( มากกว่า 2 คน )

Two residents of a city helped each other. ชาวเมืองสองคนได้ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน

All residents of a city helped one another. ชาวเมืองทั้งหมด ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Ben and his wife should help each other. เบนและภรรยาของเขา ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Share
.