เจาะลึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

2648
english-pronunciation

การฟังภาษาอังกฤษออกหรือรู้เรื่องจะต้องทำอย่างไร? วันนี้ครูณิชามีคำตอบค่ะ

การจะพัฒนาทักษะการฟังให้ฟังออก ชัดเจน เป็นหน่วยคำมากขึ้นนั้นจะเกิดจากองค์ปประกอบสองอย่างเข้าด้วยกันคือ 1) วงคำศัพท์มากพอ 2) รู้จักการ pronounce (ออกเสียงของคำเหล่านั้น) เพราะการจะฟังออกคือเกิดจากการรู้แน่ชัดเสียก่อนว่าคำนั้น  ๆ ออกเสียงอย่างไร และการฟังรู้เรื่องต้องมีคำศัพท์มากพอในการทำความเข้าใจและตีความนั้น ๆ ค่ะ

.

ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาหนึ่งที่มีการผสมคำด้วยผยัญชนะและสระ ดังนั้นรูปแบบการอ่านออกเสียงจึงเป็นสิ่งที่ “พอจะ” เรียนรู้ได้ค่ะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าใช้คำว่า “พอจะ” เรียนรู้ได้อยู่บ้าง เพราะภาษาอังกฤษมีกฎการออกเสียงแบบเน้นพยางค์ พยางค์ที่ไม่เน้นเสียง อะไรแบบนี้ด้วย จึงทำให้การอ่านออกเสียงนอกเหนือจากการอธิบายเหล่านี้อยู่บ้าง (แต่ครูณิชาจะพยายามอธิบายให้ชัดเจนและรัดกุมที่สุดค่ะ)

มาเริ่มด้วยเสียงพยัญชนะกันเลยค่ะ

/p/ pen /pen/
/b/ bad /bæd/
/t/ tea /tiː/
/d/ did /dɪd/
/k/ cat /kæt/
/ɡ/ get /ɡet/ *เสียงนาสิก (ขึ้นจมูก)
ช* /tʃ/ chain /tʃeɪn/
จ* /dʒ/ jam /dʒæm/
/f/ fall /fɔːl/
ฟว1 /v/ van /væn/
ธซ2 /θ/ thin /θɪn/
ดซ3 /ð/ this /ðɪs/
ซ,ส /s/ See /siː/
ซ,ส /z/ zoo /zuː/ *ฟันสั่นสะเทือน (เสียงสั่น)
/ʃ/ shoe /ʃuː/
/ʒ/ vision /ˈvɪʒn/ *เสียงสั่นสะเทือน
ห,ฮ /h/ hat /hæt/ *พ่นลม
/m/ man /mæn/ *เสียงนาสิก (ขึ้นจมูก)
/n/ now /naʊ/ *เสียงนาสิก (ขึ้นจมูก)
/ŋ/ sing /sɪŋ/ *เสียงนาสิก (ขึ้นจมูก)
/l/ leg /leɡ/
/r/ red /red/
/j/ yes /jes/
/w/ wet /wet/

[1] ฟันบนแตะริมฝีปากล่างเป่าลมและออกเสียง /ว/

[2-3] กัดปลายลิ้นเบาๆ ปล่อยลมออกไรฟันและออกเสียง ด, ธ

*เป็นเสียงพยัญชนะซ้อน อักษรเสียงตัวแรกหมายถึงตำแหน่งลิ้น อักษรเสียงตัวที่สอง คือ เสียงที่เปล่งออกมา เช่น /tʃ/ ตำแหน่งลิ้นอยู่ที่ตำแหน่งจะออกเสียง /t/ แต่เปล่งเสียง /ʃ/ และเสียง /dʒ/ ก็มีการออกเสียงเช่นเดียวกัน

Vowels and diphthongs (สระ + สระประสม)

/iː/ see /siː/
ิ+ี /i/ happy /ˈhæpi/
/ɪ/ sit /sɪt/
เ–ะ,เ็ /e/ ten /ten/
แ- /æ/ cat /kæt/
-า /ɑː/ father /ˈfɑːðə(r)/
เ–าะ, ็อ /ɒ/ got /ɡɒt/ แบบอังกฤษเสียงจะก้อง
-อ /ɔː/ saw /sɔː/
/ʊ/ put /pʊt/
/u/ actual /ˈæktʃuəl
/uː/ too /tuː/
–ะ, ั /ʌ/ cup /kʌp/
เ-อ /ɜː/ fur /fɜː(r)/
เ-อะ, เิ /ə/ about /əˈbaʊt/
เ– /eɪ/ say /seɪ/
โ– /əʊ/ go /ɡəʊ/ (British English) อังกฤษ
โ– /oʊ/ go /ɡoʊ/ (American English) อเมริกัน
–าย, ไ /aɪ/ my /maɪ/
–อย /ɔɪ/ boy /bɔɪ/
–าว /aʊ/ now /naʊ/
เีย /ɪə/ near /nɪə(r)/ (British English) อังกฤษ
แ– /eə/ hair /heə(r)/ (British English) อังกฤษ
ิว /ʊə/ pure /pjʊə(r)/ (British English) อังกฤษ

*เป็นการเทียบเคียงกับเสียงสระไทยเท่านั้น ซึ่งจะไม่เหมือนกันทีเดียว และสำหรับเสียงสระผสมนั้นเกิดจากเสียงสระ สองเสียงผสมกัน ซึ่งจะเทียบเคียงได้กับเสียงสระผสมในภาษาไทย แต่ไม่เหมือนกันนัก ควรผสมเสียงสระในขณะเปล่งเสียง จะสามารถทำให้ออกเสียงสระภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงที่สุด เช่น /aʊ/ คือเสียง อะ และ อุ ผสมกันนั่นเอง

เป็นอย่างไรบ้างคะการออกเสียงที่ครูณิชารวบรวมมาให้ ลองเทียบอักษร การออกเสียงภาษาอังกฤษ อยากให้ทุกคน Print การออกเสียงนี้ไว้และลองเทียบอักษรในการอ่านออกเสียงดูนะคะ สัญลักษณ์ในเครื่องหมาย / / เป็นสัญลักษณ์สัทศาสตร์ในอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะ สำหรับวันนี้ครูณิชาขอตัวไปก่อนค่ะ พบกันใหม่บททความหน้าค่า 😊

Share
.