Imperative sentence ประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษ

13564

Imperative sentence คือ ประโยคคำสั่ง ที่ใช้คำกริยา V.1 มาขึ้นต้นประโยค โดยที่ผู้พูดละการพูดถึงผู้ฟังในฐานที่เข้าใจกัน (ละคำว่า You หรือ ประธานของประโยค) Imperative sentence มีทั้งคำสั่งให้กระทำ สั่งให้ห้ามกระทำ คำสั่งเชิงขอร้อง และคำสั่งในเชิงเชื้อเชิญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงของผู้พูด, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง และเจตนาในการสื่อความหมาย

ที่สำคัญประโยค Imperative sentence จะลงท้ายด้วยเครื่องหมายวรรคตอน full-stop (.) หรือ exclamation mark (!) เสมอ

.

รูปแบบและโครงสร้างประโยคคำสั่ง Imperative sentence

  1. ประโยคสั่งให้กระทำ (Command) โครงสร้าง Verb 1 

ตัวอย่างเช่น

Come here! = มานี่

Sit down! = นั่งลง

Look! = ดูสิ

โครงสร้าง Be ขึ้นต้นประโยค

ตัวอย่างเช่น

Be quiet. = จงเงียบ

Be careful. = จงระวัง

โครงสร้าง V.1 + Object ( กรรม / ส่วนขยาย )

ตัวอย่างเช่น

Open your bag. = จงเปิดกระเป๋า (ของคุณ)

Close the door. = จงปิดประตู

2. ประโยคคำสั่งในรูปแบบปฎิเสธ

โครงสร้าง Don’t + V.1 

ตัวอย่างเช่น

Don’t go! = อย่าไป

Don’t touch me. = อย่ามาแตะต้องตัวฉัน

Don’t forget to bring the book. = อย่าลืมเอาหนังสือมานะ

Don’t make a loud noise. = อย่าส่งเสียงดัง

โครงสร้าง Don’t + be

Don’t be noisy. = อย่าส่งเสียงดัง

โครงสร้าง Stop + V.ing เป็นคำสั่งห้ามแบบทันที

ตัวอย่างเช่น

Stop smoking. = อย่าสูบบุหรี่

Stop running. = อย่าวิ่ง

Stop playing. = อย่าเล่น

3. ประโยคคำสั่งในเชิงขอร้อง

โครงสร้าง Please เข้าไปวางไว้หน้าหรือท้ายประโยคก็ได้ เพื่อให้ดูสุภาพขึ้น

ตัวอย่างเช่น

Please sit down. หรือ Sit down, please. = กรุณานั่งลง

Please come in. หรือ Come in, please.   = กรุณาเข้ามา

Please wait here. = กรุณารอตรงนี้

Be quiet, please. = กรุณาเงียบ

4. ประโยคคำสั่งในเชิงเชื้อเชิญ

โครงสร้าง Let’s / Let’s not + V.1

ตัวอย่างเช่น

Let’s go! = ไปกันเถอะ

Let’s stop now. = ตอนนี้หยุดกันเถอะ

Share
.