เคลียร์ชัด ! Most / Most of / Mostly / Almost / Almost all ต่างกันอย่างไร ?

14049

Most (Adj. / Adv. / Pron.) แปลว่า ส่วนใหญ่, ส่วนมาก (ใช้ในความหมายทั่วไป)

โครงสร้าง Most + Plural noun / uncountable noun

ตัวอย่างเช่น

Most girls like dolls. เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบตุ๊กตา

Most students are boys. นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้ชาย

Most people agree with my idea. คนส่วนมากเห็นด้วยกับความคิดของผม

Most of แปลว่า ส่วนใหญ่, ส่วนมาก (ใช้ในความหมายเฉพาะเจาะจง)

.

โครงสร้าง Most of + the/these/those/my/his/her/your/its/their/our + Plural noun

ตัวอย่างเช่น

Ann has eaten most of the pizza. แอนรับประทานพิซซ่าส่วนใหญ่หมดแล้ว

Most of my friends are men. เพื่อนของฉันส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

Most of these children live downtown. เด็กๆพวกนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตัวเมือง

Mostly (Adv.) แปลว่า ส่วนมาก

ตัวอย่างเช่น

Chinese people mostly believe in fortune. คนจีนส่วนใหญ่เชื่อในโชคชะตา

The audience were mostly adolescents. ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น

Almost (Adv.) แปลว่า เกือบจะ, จวนจะ, แทบจะ

ตัวอย่างเช่น


We’re almost there. พวกเราเกือบจะถึงที่นั่นกันแล้ว

It’s almost lunchtime. เกือบจะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว

Almost 60% of people in Thailand are females. เกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ของคนในประเทศไทยเป็นผู้หญิง

Almost all (of the)  แปลว่า แทบทั้งหมด

โครงสร้าง Almost all (of the) + Noun / Noun phrase

ตัวอย่างเช่น

We’ve got almost all we need to know. พวกเราเกือบจะรู้เรื่องทั้งหมดที่อยากรู้แล้ว

Almost all of the students here are from Thailand. นักเรียนที่นี่แทบทุกคนมาจากประเทศไทย

Share
.