Update !! คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับหุ้น

1717

Stock

หุ้น เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ที่มีคุณสมบัติตามกฎ และเสนอขายเพื่อระดมทุนไปใช้ในกิจการ ซึ่งผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ มีสิทธิ์ในทรัพย์สินและรายได้ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนและเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลกำไรและข้อตกลงของกิจการนั้นๆ

.

stockbroker

นายหน้าซื้อขายหุ้น ที่จะคอยซื้อขายหุ้นให้กับนักลงทุน

Value Investment (VI)

นักลงทุนแนว VI คือ นักลงทุนที่สนใจแต่หุ้นพื้นฐานดี เน้นถือครองเป็นเวลานาน จะซื้อหุ้นในที่ราคาไม่สูงมาก และหวังกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นในช่วงสั้นๆ

Technical

นักลงทุนแนว Technical คือนักลงทุนที่ใช้เทคนิคต่างๆ ในการตัดสินใจ โดยมักจะดูกราฟขึ้น-ลงของหุ้น และซื้อขายในช่วงสั้นๆ

Capital Gain

กำไรส่วนต่างของราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนแนว Technical

Yield

ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

Dividend Yield

เงินปันผล

Fundamental

พื้นฐานของหุ้น เป็นหนึ่งในข้อมูลที่นักลงทุนแนว VI นำไปใช้วิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวที่สนใจ

Uptrend

หุ้นในช่วงขาขึ้น

Downtrend

หุ้นในช่วงขาลง

At the Open (ATO)

คำสั่งซื้อขายที่ราคาเปิดตลาด

At the Close (ATC)

คำสั่งซื้อขายที่ราคาปิดตลาด

Bid

ราคาเสนอซื้อ

Offer

ราคาเสนอขาย

Listed stocks

หลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์

Ceiling / Floor

ราคาเสนอซื้อเสนอขายที่สูงสุดและต่ำสุดของตลาดหลักทรัพย์

Circuit Breaker

มาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้เพื่อหยุดการซื้อขายชั่วคราวในบางกรณี เช่น การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลดต่ำลงจนมีความผิดปกติ เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ก่อนจะกลับมาเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง

Earning per Share (EPS)

กำไรต่อหุ้น ซึ่งมาจากผลกำไรของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เรียกชำระแล้ว

Fair value

ราคาที่เหมาะสม หรือราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้

Coverage

หุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ cover อยู่

Overweight

เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นตัวนั้นเมื่อเทียบกับน้ำหนักลงทุนปกติ

Underweight

ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นตัวนั้นเมื่อเทียบกับน้ำหนักลงทุนปกติ

Selective buy

เลือกซื้อ

Average (Avg)

ราคาเฉลี่ยที่คิดจากการซื้อขายที่ผ่านมาในวันนี้

Change

การเปรียบเทียบความต่างของราคาในเวลาปัจจุบัน กับราคาสุดท้ายของเมื่อวาน หน่วยเป็นมูลค่าบาท

Opened หรือ Queuing (SX)

คำสั่งซื้อขายที่รอการจับคู่ หรือมีการจับคู่ได้บางส่วนแต่ยังจับคู่ได้ไม่หมด

Volume (Vol)

ปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขาย ปกติจะแสดงมีทั้งแถวที่กำลังซื้อขายกันอยู่ และอีกแถวรวมที่มีการซื้อขายไปแล้วทั้งหมดในวันนั้น

Fund flow

เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ

Previous (Prev)

ราคาสุดท้ายของเมื่อวาน หรือวันที่มีการซื้อขายสุดท้ายก่อนวันนี้

High

ราคาสูงที่สุดที่มีการซื้อขายกันไปในวันนี้

Low

ราคาที่ต่ำที่สุดที่มีการซื้อขายกันไปในวันนี้

Pen

ราคาเปิดหรือราคาแรกเมื่อตลาดหุ้นเปิดในวันนั้น

Close

ราคาสุดท้ายของวันนั้น

Sideways

เป็นช่วงที่กราฟหุ้นวิ่งออกข้าง เคลื่อนไหวไม่ชัดเจนว่าราคาจะขึ้นหรือจะลง

Share
.