ทบทวนหลักการใช้ Coordinating Conjunction

4469

Conjunction คือ คำสันธาน แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ Coordinating conjunction, Subordinating conjunction และ Correlative conjunction ซึ่งในวันนี้เราจะมารู้จักหลักการใช้ Coordinating Conjunction กัน

Coordinating Conjunction คืออะไร?

.

Coordinating Conjunction คือ คำสันธานที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคที่เป็นประเภทเดียวกัน หรือมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

หลักการใช้ Coordinating Conjunction

– ใช้เชื่อมระหว่างคำกับคำ เช่น banana and mango

– ใช้เชื่อมระหว่างวลีกับวลี เช่น black shirt or white shirt

– ใช้เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยค เช่น Jane is beautiful, and she is sexy.

โครงสร้างการใช้ Coordinating Conjunction เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยค

S + V, CC S + V

Ex. I’m taking an English class, for I want to improve my English skills.

อย่าลืม: การใช้ Coordinating Conjunction เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยคต้องมีเครื่องหมาย comma (,) คั่น โดยวางไว้หลังประโยคแรกและอยู่หน้า Coordinating Conjunction (CC)

Coordinating Conjunction ได้แก่คำต่อไปนี้

For (เพราะ) ใช้เชื่อมประโยที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดยแสดงเหตุ

Ex. I’m taking an English class, for I want to improve my English skills. (ฉันลงเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉันต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของฉัน)

And (และ) ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นไปในทางเดียวกันหรือเสริมกัน

Ex. January is the first month of the year, and December is the last. (เดือนมกราคมคือเดือนแรกของปี และเดือนธันวาคมคือเดือนสุดท้าย)

Nor (ไม่ทั้งสองอย่าง) ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเชิงปฏิเสธทั้งคู่

Ex. These people are not insane, nor are they fools. (คนเหล่านี้ไม่ได้ทั้งบ้าและโง่)

But (แต่) ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน

Ex. Jane is rich, but Tom is poor. (เจนรวยแต่ทอมจน)

Or (หรือ) ใช้เชื่อมประโยคที่แสดงทางเลือก

Ex. You should go now, or you’ll miss a bus. (คุณควรไปเดี๋ยวนี้หรือจะพลาดรถบัส)

Yet (แต่) ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน

Ex. William is tired, yet happy. (วิลเลียมเหนื่อยแต่ก็มีความสุข)

So (ดังนั้น) ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุผลเป็นผลกัน โดยแสดงผล

Ex. My boyfriend liked the necktie, so he bought it. (แฟนของฉันชอบเนคไทด์ดังนั้นเขาจึงซื้อมัน)

Share
.