ตัวอย่างคำคุณศัพท์บอกปริมาณ ( Part 1/2 )

2213

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะบอกให้รู้ว่าคำนามหรือสิ่งที่พูดถึง มีปริมาณมาก น้อย พอเพียง ทั้งหมด ครึ่งหนึ่ง เป็นต้น

much, many, some, all, enough เป็นต้น

.

1. ตัวเลข 1, 2, 3… ตามด้วยคำนาม / บอกปริมาณหรือจำนวนสิ่งนั้นๆ ให้รู้แบบเจาะจงว่ามีกี่ชิ้น กี่อัน กี่คน กี่ตัว เช่น 2 dogs สุนัข 2 ตัว

2. a few + คำนามพหูพจน์/ อะ ฟิว / (ปริมาณ) จำนวนน้อย สองสามคน ตามด้วยคำนามพหูพจน์ เติม s เช่น a few customers ลูกค้า 2 – 3 คน แทบจะไม่มีเลย แต่ก็ไม่ถึงกับแย่

3. all + คำนามพหูพจน์ /ออล / (ปริมาณ) ทั้งหมด เช่น all dogs/สุนัขทั้งหมด

4. any + คำนามพหูพจน์ / any / (ปริมาณ) บ้าง เช่น all dogs /สุนัขบ้าง (บางตัว)

5. enough + คำนามเอกพจน์ หรือ คำนามพหูพจน์ /อิ นาบฝึ / (ปริมาณ) เพียงพอ เช่น enough food (food = คำนามเอกพจน์)/ enough masks หน้ากากเพียงพอ ( masks = คำนามพหูพจน์เติม s)

6. few / ฟิว / (ปริมาณ) จำนวนน้อย สองสามคน ตามด้วยคำนามพหูพจน์ เติม s เช่น a few customers ลูกค้า 2 – 3 คน แทบจะไม่มีเลย แย่ ไม่มีลูกค้าเลย

7. half / ฮาบ ฝึ / (ปริมาณ) ครึ่ง กึ่งหนึ่ง / เช่น half + คำคุณศัพท์ half pleased พอใจครึ่งหนึ่ง / a half of + คำนาม a half of money กึ่งหนึ่ง ของเงิน

8. little / ลิท เทิล / (ปริมาณ) น้อย เล็กน้อย /little + คำนาม litte accident อุบัติเหตุเล็กน้อย

9. most / โม่ด สะถึ / (ปริมาณ) มากที่สุด / ใช้ most + คำนาม most success /most คำนามเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์ most music / most คำ นามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์ most people

10. much / มัด ฉุ / (ปริมาณ) มาก / ใช้ much + คำนามนับไม่ได้ much time, much fun

11. some / ซัม / (ปริมาณ) บางส่วน บางประการ / some apples แอปเปิ้ลบางส่วน

12. sufficient / ซับ ฟิก เชียน / (ปริมาณ) เพียงพอ พอเพียง / sufficient food มีอาหารพอเพียง

13. whole /โฮล / (ปริมาณ) ทั้งหมด / whole day ทั้งวัน / whole fish ปลาทั้งหมด / whole truth ความจริงทั้งหมด

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : She has enough money to buy a new car.

คำแปล : หล่อน มีเงินมากพอ (enough money) สำหรับการซื้อ รถใหม่ (a new car)

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She has a little accident today.

คำแปล : เธอประสบ / She has อุบัติเหตุเล็กน้อย / a little accident วันนี้ / today

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : They offer the most advantages.

คำแปล : พวกเขาเสนอ / They offer ผลตอบแทนมากที่สุด / the most advantages

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : The kids have so much fun.

คำแปล : เด็กๆ มีความสุขมาก

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค :They eat some apples.

คำแปล : พวกเขากิน / They eat แอปเปิ้ลบางส่วน / some apples / บอกปริมาณว่ากินไปบางส่วน

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : I have sufficient food.

คำแปล : ฉันมี / I have อาหารเพียงพอ / sufficient food บอกปริมาณว่ามีเพียงพอ

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค :They drive the whole day.

คำแปล : พวกเขาขับรถ / They drive ทั้งวัน / the whole day

อ่านต่อ “ตัวอย่างคำคุณศัพท์บอกปริมาณ ( Part 2/2 )”

Share
.