Collocation กลุ่มคำที่มี Come นำหน้า

2174

Collocation คือการจัดวางคำ หรือเป็นกลุ่มคำ ที่จำเป็นต้องจำและใช้ให้ถูกต้อง ซึ่งทำให้ประโยคนั้นฟังดูสละสลวย อ่านดูลื่นไหล เหมือนเจ้าของภาษา กลุ่มคำ collocation สามารถแบ่งได้จาก verb หลักหลาย ๆ กลุ่มด้วยกัน โดยที่วันนี้จะขอเสนอ กลุ่มคำที่มีคำว่า Come เข้ามาใช้งานว่ามีกลุ่มคำอะไรบ้างและความหมายอย่างไร

กลุ่มคำที่มีความหมายเกี่ยวกับเวลา

.
  • Come first  มาถึงคนแรก หรือ สิ่งใดที่มาเป็นอย่างแรก
  • Come second  คนที่มาถึงที่สอง 
  • Come in last  มาถึงคนสุดท้าย หรือสิ่งที่มาเป็นอย่างสุดท้าย
  • Come early  มาถึงเร็วก่อนเวลา
  • Come late  มาสาย
  • Come on time  มาถึงตรงเวลา 
  • (On time คือตรงเวลา ส่วน In time คือทันเวลาที่กำหนดไว้)

กลุ่มคำที่มีความหมายอย่างอื่น

Come to a decision  เมื่อเราถกเถียงอะไรกันมาสักพัก ก็ถึงเวลาที่จะตัดสินใจกันได้แล้ว จะใช้คำนี้ได้เลย (Decision = การตัดสินใจ)

Come to an agreement  เมื่อมาถึงจุดที่ตกลงร่วมกันได้แล้ว (Agreement = ข้อตกลง)

Come to a compromise  บางทีไม่ได้เห็นร่วมกันทีเดียว แต่ก็มาถึงจุดที่ประนีประนอมกันได้ (Compromise = ประนีประนอม)

Come to a conclusion  ได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างร่วมกัน (Conclusion = ข้อสรุป)

Come to an end  มาถึงจุดสิ้นสุดของอะไรบางอย่าง

Come to a stop  อยู่ดี ๆ ก็หยุดทำงานไปซะดื้อ ๆ 

Come to life  พอสิ่งที่หยุดอยู่ไปดื้อ ๆ กลับมาทำงานใหม่อีกครั้ง เราก็สามารถใช้คำนี้ได้ หรืออาจจะแปลได้อีกอย่างว่า กลับมาชีวิตชีวาอีกครั้ง 

Come up with  คิดไอเดียหรือแผนงานอะไรขึ้นมาได้ หรือคิดแก้ปัญหาอะไรได้

Come close  เกือบที่จะทำอะไรแล้ว (แต่ยังไม่ได้ทำ)

Come right back  กลับมา

Come clean about  คือการบอกอะไรตรงไปตรงมา ไม่มีจุดประสงค์แอบแฝง หรือการสารภาพความจริงอะไรบางอย่าง

Come cheap  ไม่ได้ราคาถูก

Come prepared  เตรียมตัว บางทีจะพูดได้อีกอย่างว่า Be prepared

Come over  ไปเยี่ยม (คนที่บ้าน) 

Come closer  เข้าใกล้อีกนิด

Come into view  อยู่ดี ๆ ก็เห็นขึ้นมา

Share
.