ทำความเข้าใจกับ Parallel structure

2530

Parallel structure เป็นหัวข้อที่มักออกข้อสอบ Toeic บ่อยๆ หากเรารู้วิธีการใช้งานแล้ว มันจะกลายเป็นหัวข้อที่ง่ายมากๆ ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้หัวข้อนี้กันเลยดีกว่า

Parallel structure คือ ประโยคคู่ขนาน เป็นโครงสร้างประโยคที่ประกอบไปด้วยคำ กลุ่มคำ ที่ทำหน้าที่เดียวกัน หากเป็น Part of Speech ชนิดใดก็ต้องเป็นชนิดเดียวกัน โดยจะมีคำเชื่อมเป็นคำสันธาน ซึ่งคำสันธานที่นิยมใช้คือ and และ or

.

Parallel structure มีหลักการง่ายๆ ดังนี้

1. Parallel structure  กับองค์ประกอบที่เชื่อมด้วย Coordinating conjunctions หน้า conjunction กับ หลัง conjunction ต้องมีองค์ประกอบเหมือนกัน เปรียบเหมือนมีตาชั่งที่ใช้เทียบคำหน้าและหลัง Coordinating conjunctions ว่าคำที่จะใช้จะต้องมีหน้าที่เหมือนกัน มีความหมายไปในแนวทางเดียวกัน เช่น เป็นคำนามเหมือนกัน เป็นคำกริยาจะต้องผันให้อยู่ในรูปเดียวกัน เป็น cluase ที่เป็นแบบเดียวกัน ถ้าเป็นประโยค ก็ควรเป็นประโยคแบบเดียวกันด้วย

ตัวอย่างเช่น

Ken prefers to exercise, to sing and to paint. เคนชอบทั้งออกกำลังกาย ร้องเพลงและวาดรูป

จากประโยคตัวอย่างจะเห็นว่า หน้าและหลัง Coordinating conjunctions เป็น to + V.1 เหมือนกัน
หรือเราจะตัด to ออกเป็นประโยคดังนี้

Ken prefers to exercise, sing, and paint.

We wanted to run and to swim. พวกเราต้องการวิ่งและว่ายน้ำ

จากประโยคตัวอย่างจะเห็นว่า หน้าและหลัง Coordinating conjunctions เป็น to + V.1 เหมือนกัน

Would you like some coffee or tea? คุณจะรับชาหรือกาแฟดีคะ

จากประโยคตัวอย่างจะเห็นว่า หน้าและหลัง Coordinating conjunctions เป็นคำนามและมีความหมายไปในทางเดียวกันคือ เป็นเครื่องดื่ม

She likes cooking, reading and dancing. หล่อนชอบการทำอาหาร การอ่านหนังสือ และการเต้น

จากประโยคตัวอย่างจะเห็นว่า หน้าและหลัง Coordinating conjunctions เป็น Gerund

I couldn’t find the phone on the table and  in my bag. ฉันหาโทรศัพท์บนโต๊ะและในกระเป๋าไม่เจอ

จากประโยคตัวอย่างจะเห็นว่า หน้าและหลัง Coordinating conjunctions เป็น Prepositional phrases

He walked quickly and confidently to the meeting room. เขาเดินอย่างรวดเร็วและมั่นใจไปที่ห้องประชุม

จากประโยคตัวอย่างจะเห็นว่า หน้าและหลัง Coordinating conjunctions เป็น adverb

2. Parallel structure กับการเปรียบเทียบ เวลาเราใช้การเปรียบเทียบจะต้องเปรียบเทียบกับสิ่งเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น

I like swimming better than running. ฉันชอบว่ายน้ำมากกว่าวิ่ง

I like coffee more than tea. ฉันชอบกาแฟมากกว่าชา

3. Parallel structure กับคำสันธานคู่ (ใช้โครงสร้าง Parallel เช่นกัน)

Both…and (ทั้ง.. และ…) + V พหูพจน์

ตัวอย่างเช่น

Both my brother and my sister are here. ทั้งน้องชายและน้องสาวของฉันอยู่ที่นี่

Not only…but also (ไม่เพียง…. แต่ … ก็ด้วย) + V ตามตัวหลัง

ตัวอย่างเช่น

Not only my brother but also my sister is here. ไม่เพียงแต่น้องชายของฉันอยู่ที่นี่ แต่น้องสาวของฉันก็อยู่ที่นี่ด้วย

Either…or (อย่างใดอย่างหนึ่ง) + V ตามตัวหลัง

ตัวอย่างเช่น

Either my brother or my sister is here. น้องชายหรือน้องสาวคนใดคนหนึ่งอยู่ที่นี่

Neither nor… (ไม่ทั้งคู่) + V ตามตัวหลัง 

ตัวอย่างเช่น

Neither my brother nor my sister is here. น้องชายและน้องสาวไม่อยู่ที่นี่ทั้งคู่

Share
.