ภาษาอังกฤษกับการเดินทางโดยสารสาธารณะ ( Part 2/2 )

7619

อ่านต่อ “ภาษาอังกฤษกับการเดินทางโดยสารสาธารณะ ( Part 1/2 )”

Please take all your luggage and personal belongings with you.

.

= โปรดอย่าลืมกระเป๋าเดินทางและสัมภาระของคุณ

luggage (ลัก’กิจฺ) กระเป๋าเดินทาง

belongings (บิลอง’อิงส) ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน

รถไฟฟ้าใต้ดิน

Could you tell me where the nearest Tube station is?

= คุณบอกฉันได้ไหมว่าสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน

Tube = London’s underground train system.

MRT = a rapid transit system serving the Bangkok Metropolitan Region in Thailand.

underground (อัน’เดอะเกราน์ด’) ใต้ดิน, รถไฟใต้ดิน

Where’s there a map of the Underground?

= แผนที่รถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหน

over there = ตรงโน้น

Which line do I need for …?

= ฉันต้องขึ้นขบวนไหนไป…

How many stops is it to Chatuchak Park?

= อีกกี่สถานีจึงจะถึงสวนจตุจักร

I’d like a Day Travelcard, please

= ฉันต้องการตั๋วเดินทางแบบ 1 วัน

I’d like to put ฿100 on it

ฉันต้องการเติมเงิน 100 บาท

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเจอบ่อย

Tickets = ตั๋ว

Platform = ชานชาลา

Waiting room = ห้องพักผู้โดยสาร

Left luggage = กระเป๋าเดินทางที่มีคนลืมไว้

Lost property = ทรัพย์สินหาย

Underground = รถไฟใต้ดิน

Bus stop = ป้ายรถโดยสาร, ป้ายรถเมล์

Request stop = ขอให้จอด

On time = ตรงเวลา

Expected = คาดว่า(จะมา)

Delayed = ล่าช้า

Cancelled = ถูกยกเลิก

Calling at … = จอดที่…

Seat = ที่นั่ง

Car ตู้รถ, รถยนต์ [ในที่นี้หมายถึงตู้รถบนรถไฟ] Priority seat = ที่นั่งพิเศษ (ที่นั่งสำหรับผู้ที่ยืนลำบาก เช่น คนท้อง คนชรา คนพิการ)

Way out = ทางออก

Mind the gap = โปรดระวังช่องว่าง [ระหว่างรถไฟและสถานี] Northbound platform = ชานชาลาที่ไปทิศเหนือ

Eastbound platform = ชานชาลาที่ไปทิศตะวันออก

Southbound platform = ชานชาลาทิศใต้

Westbound platform = ชานชาลาที่ไปทิศตะวันตก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับทิศ

north (นอธ) ทิศเหนือ

east (อีสทฺ) ทิศตะวันออก

south (เซาธฺ) ทิศใต้

west (เวสทฺ) ตะวันตก

คำศัพท์การเดินทางโดยรถโดยสารและรถไฟภาษาอังกฤษ

timetable (ไทมฺ’เทเบิล) ตารางเวลา

single [คำย่อของ single ticket] ตั๋วทางเดียว

return [คำย่อของ return ticket] ตั๋วไปกลับ

platform (แพลท’ฟอร์ม) ชานชลาสถานี

waiting room ห้องรอ

ticket office / booking office สำนักงานขายตั๋ว

seat ที่นั่ง

seat number หมายเลขที่นั่ง

luggage rack ช่องใส่กระเป๋าเดินทาง

first class ชั้นหนึ่ง

second class ชั้นสอง

ticket inspector พนักงานตรวจตั๋ว

ticket collector พนักงานเก็บตั๋ว

penalty fare ค่าปรับ

การเดินทางโดยรถไฟ

buffet car ตู้ขบวนขายอาหารบนรถไฟ

carriage (แคร์’ริอิจฺ) ค่าขนส่ง, การขนส่ง, ตู้โดยสาร

compartment (คัมพาร์ท’เมินทฺ) ห้อง, ตอน, ตู้โดยสาร

derailment (ดีเรล-เม็นท) รถไฟตกราง

express train รถไฟด่วนพิเศษ

guard พนักงานดูแลความเรียบร้อยบนขบวนรถไฟ

level crossing ถนนข้ามทางรถไฟ

line closure การปิดเส้นทาง

live rail รางรถไฟ

railcard บัตรส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ [ใน UK] railway line เส้นทางการเดินรถไฟ

restaurant car ตู้รถขายอาหารบนรถไฟ

season ticket ตั๋วประจำ

signal (ซิก’เนิล) สัญญาณ

sleeper train รถไฟแบบนอน

station สถานี

railway station สถานีรถราง

train station สถานีรถไฟ

stopping service บริการหยุด

ticket barrier ด่านเก็บตั๋ว

track ทางรถไฟ

train รถไฟ

train crash รถไฟชนกัน

train driver พนักงานขับรถไฟ

train fare ค่าโดยสารรถไฟ

train journey การเดินทางโดยรถไฟ

travelcard บัตรเดินทาง

Tube station / underground station รถไฟใต้ดิน

tunnel (ทัน’เนิล) อุโมงค์

to catch a train ขึ้นรถไฟ

to get on the train ขึ้นรถไฟ

to get off the train ลงรถไฟ

to miss a train ขึ้นรถไฟไม่ทัน

คำศัพท์การเดินทางโดยรถประจำทาง

bus (บัส) รถประจำทาง, รถเมล์, รถบัส

bus driver คนขับรถประจำทาง

bus fare ค่าโดยสาร

bus journey ระยะทาง

bus stop ป้ายหยุดรถประจำทาง

bus lane ช่องทางเดินรถประจำทาง

bus station สถานีรถประจำทาง

coach (โคชฺ) รถทัวร์

coach station สถานีรถทัวร์

double-decker bus รถประจำทางสองชั้น

conductor (คันดัค’เทอะ) คนขายตั๋ว

inspector (อินสเพค’เทอ) นายตรวจ

luggage hold สัมภาระ

the next stop ป้ายถัดไป

night bus รถประจำทางตอนกลางคืน

request stop การขอหยุดรถ

route (รูท) เส้นทาง

terminus (เทอ’มะนัส) สถานีปลายทาง, สุดทาง

terminal (เทอ’มะเนิล) ปลาย

to get on the bus ขึ้นรถ

to get off the bus ลงรถ

to catch a bus ขึ้นรถประจำทาง

to miss a bus ขึ้นรถประจำทางไม่ทัน

Share
.