ว่าด้วยเรื่อง ‘It’ แบบเข้าใจง่าย

1932

การใช้ It ที่เป็นได้ทั้งประธาน กรรม นั้นใช้อย่างไรได้บ้างในภาษาอังกฤษ

1. It เป็นสรรพนามใช้แทน สัตว์ สิ่งของ หรือ สถานที่ เช่น

.

I like this house. It is the place where I was born.

Have you seen my cake? I bought it yesterday.

**  แต่ It สามารถใช้กับคนได้ในบางกรณี คือกรณีที่เป็นเด็กทารกแล้วเราไม่รู้เพศที่แน่นอน หรือพูดโดยไม่ต้องคำนึงถึงเพศของเด็ก สามารถใช้ It  ได้  เช่น

The baby is in that room. It’s crying.

My aunt delivered her baby this morning. It weighs 2225 grams.

2.  ใช้เกี่ยวกับอากาศ ระยะทาง เวลา  เช่น

It’s very hot out there today.

** เวลาพูดถึงอากาศเราจะไม่ใช้ I’m hot หรือ  I’m cold  แต่ใช้ It แทน

It’s half past six.

It’s raining too much to go out tonight.

It’s 100 meters to the resort.

3. ใช้เป็นประธานของ verb to be ตามด้วย to infinitive หรือ that clause โดยส่วนมากมักจะอยู่ในรูปโครงสร้าง

It is + adjective + to…………

หรือ   It is + adjective + that……

เช่น

It’s quite difficult to forget someone you love.

It’s not necessary that you protest every time I say something.

4. ใช้ในสำนวนประโยคของ passive voice  เช่น

It is said that………   กล่าวกันว่า

It is believed that………. เชื่อกันว่า

It is hoped that……… หวังกันว่า

It is understood well that…… เป็นที่เข้าใจกันดีว่า

เช่น

It is said that he has moved to Madrid since last May.

It is believed that Picasso completed 50,000 artworks during his life.

Share
.