Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ Part 4/5

1725

อ่านต่อ “Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ Part 1/5”

อ่านต่อ “Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ Part 2/5”

.

อ่านต่อ “Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ Part 3/5”

7. ถ้าประธานขึ้นต้นด้วยคำต่อไปนี้ Every, One of + คำนามพหูพจน์, Either, Either of, Each, Each of, Neither, Neither of ต้องตามด้วยกริยาเอกพจน์

Each + คำนามเอกพจน์ Either + คำนามเอกพจน์Neither + คำนามเอกพจน์
Each of + คำนามพหูพจน์Either of + คำนามพหูพจน์Neither of + คำนามพหูพจน์
EveryOne of + คำนามพหูพจน์ 

Neither of us can go. พวกเราไม่มีใครสามารถไปได้

Every student in the classroom has to do homework. นักเรียนทุกคนในห้องเรียนต้องทำการบ้าน

Each of our dogs has its own character. สุนัขแต่ละตัวมีอุปนิสัยเป็นของตัวเอง

One of my friends is from Korea. หนึ่งในบรรดาเพื่อนๆ ของฉันมาจากเกาหลี

8. ถ้าประธานขึ้นต้นด้วยคำนามที่ไม่ระบุเจาะจง ไม่ชี้เฉพาะ ต่อไปนี้ All, Both, Few, A few, Many, Some, Several ต้องตามด้วยกริยาพหูพจน์

Many have been gone to the school. ทุกคนเคยเข้าโรงพยาบาล

Some are good, others are not. บางอย่างดี บางอย่างไม่ดี

Both her legs are broken in the accident. ขาทั้งสองข้างของหล่อนหักจากอุบัติเหตุ

All were ready to leave the party by midnight. ทุกคนพร้อมออกจากงานปาร์ตี้ตอนเที่ยงคืน

Many were invited to the party but only ten showed up. มีหลายคนถูกเชิญมางานปาร์ตี้แต่มีคนมาแค่ 10 คนเท่านั้น

All of the food is fresh and clean. อาหารทั้งหมดสดและสะอาด

9. ถ้าประธานมีมากกว่าหนึ่งและมีคำเชื่อมต่อไปนี้ Either…or, or, Neither…nor, Not only…but also จะตามด้วยกริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้ดูจากประธานตัวที่อยู่หลังสุด ใกล้กริยาที่สุด

Either…orไม่…ก็…
orหรือ
Neither…norไม่ทั้ง….และ…
Not only…but alsoไม่เพียงแค่…แต่ยัง…

Not only my parents but also I am happy when travelling. ไม่ใช่แค่ครอบรัวของฉันแต่รวมถึงฉันด้วยที่มีความสุขเมื่อได้ท่องเที่ยว

Either May or his brothers are going to buy coffee. ไม่เมย์ก็เพื่อนๆของเมย์ที่ไปซื้อกาแฟ

Neither Ken nor his friends are playing games.  ไม่ทั้งเคนและเพื่อนเขาที่กำลังเล่นเกม

อ่านต่อ “Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ Part 5/5”

Share
.